Gümrük Kanunu

Home \ Gümrük Kanunu

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

(2) Bu Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerinin Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmesini öngördüğü hususları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3– (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan  tanımlara ek olarak  bu Kararın uygulanmasında;

a) Aile ünitesi: Bir bütün olarak karı-koca ve 18 yaşından küçük çocukları,

b) Alkol ve alkollü ürünler: Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.03 ila 22.08 pozisyonlarında yer alan ürünleri,

c) Ambalaj: Balya halinde ithal edilen saman, kağıt, cam elyafı ve talaş gibi malzemeler hariç olmak üzere, eşyanın dış ya da iç paketlenmesi, sarılması, katlanması, tespiti veya ayrılması amacıyla ithal edildiği şekilde kullanılan veya kullanılacak olan malzemeleri,

ç) Bilimsel alet, cihaz veya malzeme: Teknik özellikleri ve kullanım amacı esas olarak bilimsel faaliyetlere uygun bulunan alet, cihaz, sistem veya diğer aletler ile bunların aksesuarları ile bakımı, muayenesi, ayarı veya tamiri için özel olarak imal edilmiş yedek parça ve malzemeleri,

d) Bilimsel araştırma: Matematik, fizik, tıp, kimya, biyoloji, jeoloji ve meteoroloji gibi bilimsel bir alanda yapılan her türlü deneysel çalışma ve gözlemi,

e) Dahili trafik: Türkiye Gümrük Bölgesinde bindirilen veya yüklenen insan veya eşyanın yine TürkiyeGümrük Bölgesinde başka bir yere indirilmesi veya boşaltılmasını,

f) Dökme eşya: Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac ve pik gibi ambalaj olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddeleri,

g) Etkinlik:

1) Ticaret, sanayi, tarım veya el sanatları sergisi, fuarı veya benzeri bir gösteri veya teşhiri,

2) Esas itibarıyla yardım amacıyla açılan bir sergi veya yapılan toplantıyı,

3) Bir bilim dalını, güzel sanatları, el sanatlarını, sportif, bilimsel, eğitimle ilgili veya kültürel bir faaliyeti teşvik etmek, uluslararası dostluğu geliştirmek amacıyla organize edilen bir sergi veya toplantıyı,

4) Herhangi bir uluslararası teşkilatın veya teşkilatlar grubunun temsilcilerinin toplantısını,

5) Resmi veya kutlama amaçlı temsili bir toplantıyı,

ğ) Ev eşyası: İlgili kişilerin evinde şahsi olarak kullanacağı veya ev ihtiyaçlarını karşılama amacına mahsus eşya, mobilya ve benzeri malzemeleri,

h) Geçici ithalat izni: İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle verilen izni,

ı) Gümrük kıymeti: Kanunun 23 ila 31 inci maddelerinde tanımlanan kıymeti veya kıymetin tespit edilemediği hallerde, eşya ile ilgili herhangi bir belgeden saptanan veya gümrük idarelerince belirlenen kıymeti,

i) Kanun: 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

j) Kişisel eşya: Gerçek kişinin kendi kullanımına mahsus, gayri ticari nitelikteki eşyayı,

k) Kişisel kullanım:

1) Dördüncü Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, taşıma aracının ilgili kişinin, kendi kişisel amaçlarına yönelik gayri ticari kullanımını,

2) Beşinci Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, profesyonel veya ticari nitelikli bir faaliyetle ilgili olmamak koşuluyla ev ve özel hayatın gerekleri ile ilgili ihtiyaçları karşılama amacına yönelik kullanımı,

l) Kriz hali: Tabii afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar, büyük nüfus hareketleri gibi durumları,

m) Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil 9 ila 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu nakil vasıtasını,

n) Motorlu özel nakil vasıtaları: Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler, özel uçaklar ile diğer eğlence ve spor amaçlı vasıtaları,

o) Motorsuz özel nakil vasıtaları: Her türlü bisiklet ile kürekli kayıklar ve kanoları,

ö) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

p) Otomobil: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu nakil vasıtasını,

r) Palet: Üzerinde bir miktar eşyayı mekanik avadanlık yardımıyla istiflemeye ve taşımaya uygun olarak, yekpare olacak şekilde birleştirmeye imkan veren, taşıyıcılarla ayrılmış iki düzlemden ya da ayaklar üzerine oturtulmuş tek bir düzlemden ya da hava taşımacılığına uygun olarak hazırlanmış özel bir düzlemden oluşan ve yüksekliği forklift veya paletli bir çekici ile kaldırmaya uygun olabilecek asgari ölçüde olan aracı,

s) Sınır bölgesi: Bu konudaki istisnalara bakılmaksızın arazisinin bir kısmı bu bölgenin içinde kalan yerel idari bölgeler de dahil olmak üzere, bu konudaki mevcut anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, kuş uçuşu olarak sınırdan içeriye 15 km’yi geçmeyen bölgeyi,

ş) Şahsi eşya: Kişisel eşya ile aile ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanım alanı ve miktarı göz önüne alınarak, ticari amaç taşımadığının anlaşılması halinde serbest dolaşıma girişine izin verilen ev eşyasını, motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtalarını ve aile ihtiyaçlarını karşılayan eşyayı,

t) Taşıma aracı: İnsan ya da eşya naklinde kullanılan herhangi bir araç ile eşyanın istiflenmesinde, korunmasında ve emniyetinde kullanılacak takımlar da dahil olmak üzere yedek parça, normal aksesuar ve teçhizatı,

u) Taşınabilir alet ve cihaz: Elle kullanılmak için imal edilmiş veya özellikle elle taşımayı kolaylaştırıcı tertibatla donatılmış alet ve cihazları,

ü) Ticari kullanım: Taşıma aracının bedel karşılığında insan taşınmasındaki ya da bedel karşılığında olsun ya da olmasın sınai veya ticari eşya naklindeki kullanımını,

v) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişiyi,

y) Tütün ve tütün ürünleri: Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 24.01 ila 24.03 pozisyonlarında yer alan ürünleri,

z) Yerleşim yeri:

1) Dördüncü Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri,

2) Beşinci Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri,

aa) Yerleşim yerinin nakli: Kişinin yabancı bir ülkedeki yerleşim yeri ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesini,

bb) Yolcu: Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden karayolu, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ve yabancılar ile herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye’de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye’den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları,

cc) Yolcu beraberi eşya: Yolcunun beraberinde getirdiği, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyayı,

ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatı

 

Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya

MADDE 4- (1) Kanunun 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına tabi eşyanın, öngörülen amaçlarla kullanılması halinde gümrük vergisi alınmaz veya normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oranı uygulanır.

(2) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda söz konusu eşyaya bu Kısım hükümleri uygulanmaz.

 

Nihai kullanım izni verilebilecek kişiler

MADDE 5- (1) Nihai kullanım izni, eşyayı kendileri nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara veya eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal eden ithalatçılara verilir.

 

Nihai kullanım izni

MADDE 6- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirtilen nihai kullanıma konu eşya ile gümrük vergisi askıya alınan eşyadan, kullanım amacı tayin edilen eşyanın indirimli veya sıfır oranında gümrük vergisi tatbik edilerek serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanmasını isteyenlerin, eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresinden, beyannamenin tescil tarihinden önce yazılı olarak talepte bulunmaları gerekir.

(2) Talep uygun görüldüğü takdirde, ilgili gümrük idaresi tarafından indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması izni verilir. Bu izin yazısında iznin geçerlilik süresi de belirtilir.

(3) Gümrük idarelerince iznin verilmesinde göz önünde bulundurulan şartlardan birinde veya birkaçında değişiklik olduğunda izin belgesinde değişiklik yapılması, iznin geçerlilik süresinin kısaltılması veya iptali mümkündür. Buna ilişkin düzenlemeler Müsteşarlıkça yapılır.

 

Teminat

MADDE 7- (1) Gümrük idaresince, izin belgesinde kayıtlı olan eşya ve gümrük beyannamesinde kayıtlı olan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu ile teknik ve ticari adı bakımından aynı eşya olduğunun tespit edilmesi halinde, eşyaya isabet eden vergiler ile nihai kullanımı veya kullanım amacı tayin edilerek gümrük vergisinin askıya alınması nedenleriyle indirimli tarife uygulanarak tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki fark, teminata bağlanır.

 

Denetim ve sorumluluk

MADDE 8- (1) İzin hak sahibi;

a) Eşyayı, öngörülen nihai kullanıma tahsis etmek veya öngörülen amaçlar için kullanmakla,

b) Gümrük idarelerinin, eşyanın gerçekten öngörülen nihai kullanıma tahsis edildiğinden veya öngörülen amaçlar için kullanıldığından emin olmak için gerekli gördükleri kontrolleri yapabilmelerini sağlayacak kayıtları beş yıl süre ile tutmak ve bunların dayanaklarını teşkil eden belgelerle birlikte saklamakla,

yükümlüdür.

(2) Gümrük idarelerince, aralıklarla yapılan denetimlerde ve denetimin sona ermesi halinde, içeriği ve şekli Müsteşarlıkça belirlenecek form kullanılır.

(3) İzni veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresidir. Ancak, ihtisas gümrüğü uygulaması gibi bazı zorunlu durumlar nedeniyle eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı yerin izni veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda, denetleyici gümrük idaresi eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresidir. Bu durumda, izni veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresine izin belgesinin onaylı bir örneğini gönderir. Denetleyici gümrük idaresi ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapar.

 

Yaptırım

MADDE 9- (1) Nihai kullanıma konu eşyanın;

a) Amacı dışında kullanımının söz konusu olması,

b) Aldatıcı işlem ve davranışla, izin belgesi alınmadığı halde alınmış gibi gösterilerek indirimli veya sıfır oranında gümrük vergisi tatbik edilmesi,

c) İzin belgesi alınmadan nihai kullanım hükümlerinden yararlanılması,

durumunda cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla gümrük vergileri tahsil edilir.

 

Nihai kullanıma tahsis

MADDE 10- (1) Sadece bir kez kullanılabilecek olan eşya ile mükerrer olarak kullanılabilir olan eşya ayrımı gözetilmesi kaydıyla hangi hallerde eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmiş sayılacağı Müsteşarlıkça belirlenir.

 

Eşyanın devri

MADDE 11- (1) Nihai kullanım kapsamı eşyanın gümrük idaresinin izniyle başka bir izin hak sahibine devri mümkündür. Eşyanın devrine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

 

Teminat iadesi

MADDE 12- (1) İzin hak sahibi tarafından eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edildiğinin ve öngörülen amaçlar için kullanıldığının tespit edilmesi halinde teminat iade edilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilmeden Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin

Özel Şartlar

 

Gemilerin serbest dolaşıma girişi

MADDE 13– (1) Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde Türk Bayrağı çekilmiş gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde;

a) Yurt dışı temsilciliklerimizden Bayrak Şahadetnamesinin alınması,

b) Bayrak Şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurularak Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilmesi,

c) Geminin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi,

ç) Eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılması,

d) Liman başkanlıklarının geminin Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydının yapıldığının bildirimini müteakip gümrük işlemlerinin otuz gün içinde sonuçlandırılması,

hususlarının bir arada bulunması gerekir.

 

Hava taşıtlarının serbest dolaşıma girişi

MADDE 14- (1) Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde, hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde;

a) Hava taşıtı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş Teknik Uygunluk Belgesinin olması,

b) Düzenlenen Teknik Uygunluk Belgesinin, hava taşıtının gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilmesi,

c) Hava taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerine tabi tutulması hususunun Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması,

ç) Hava taşıtının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi,

d) Teknik Uygunluk Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz gün içinde gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması,

hususlarının bir arada bulunması gerekir.

 

Özet beyana ve gümrüğe sunulmaya istisna  

MADDE 15- (1) 13 ve 14 üncü maddeler kapsamında eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, Kanunun özet beyana ve eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminden Yararlandırılmayacak Eşya

BİRİNCİ BÖLÜM

İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile Buna İlişkin Usul ve Esaslar

 

BİRİNCİ AYIRIM

Taşıma Araçları

 

Taşıtlarla ilgili genel şartlar 

MADDE 16- (1) Taşıtlara geçici ithalat izni verilebilmesi için;

a) Bu taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olması ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olduğunun belgelendirilmesi,

b) Bu taşıtların,  17, 18 ve 19 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından kullanılması,

c) Demiryolu taşıtları dışında ticari kullanıma mahsus taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında başlayan veya sona eren taşıma işlerinde kullanılması,

gerekir.

 

 

 

Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiler tarafından kullanım şartları

MADDE 17- (1) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerindeki koşulları taşıyan ve geçici ithalat izni verilen taşıtın, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiler tarafından;

a) Bölge dışında bir demiryolu ulaşım ağına bağlı demiryolu taşıtının bir anlaşma çerçevesinde müştereken,

b) Bir römorkun veya yarı römorkun, Türkiye Gümrük Bölgesinde tescilli bir motorlu taşıt ile birlikte,

c) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının acil bir durum nedeniyle ve bu durum süresince araç sahibi de araçta bulunmak şartı ile,

kullanılması mümkündür.

 

Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiler tarafından kişisel kullanım şartları

                MADDE 18- (1) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu taşıyan kişisel kullanıma mahsus taşıt, izin hak sahibinin izni ve 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek bir kişi tarafından süreklilik arz etmemek koşuluyla kullanılabilir. Ancak, bu kullanım sırasında izin hak sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunması şarttır.

 

Taşıtlara ilişkin özel şartlar 

MADDE 19- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerini bölge dışına nakletmek isteyen gerçek kişinin kişisel kullanım amacıyla getireceği 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu taşıyan taşıta, geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtın geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği tarihten itibaren en fazla üç ay içinde yeniden ihraç edilmesi zorunludur.

(2) Belirli bir süre ile görevini yerine getirmek üzere gelen kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya öğrenim görmek amacıyla gelen kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde, adlarına kayıtlı olmak şartı ile geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilecek, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu taşıyan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına geçici ithalat izni verilir.

(3) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi tarafından kişisel veya ticari amaçla kullanmak üzere getirilen ve 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerindeki koşulları taşıyan taşıtın, süreklilik bulunmaması ve kişisel kullanım konusunun hizmet sözleşmesinde belirtilmesi şartıyla, izin hak sahibi tarafından istihdam edilen veya usulüne uygun olarak yetkili kılınan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek kişi tarafından kullanılmasına izin verilir. Ancak, kişisel amaçla kullanılacak taşıtlar için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki koşul aranmaz.

(4) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından sınırlı bir süre için ticari kullanımının söz konusu olduğu Müsteşarlıkça belirlenen istisnai durumlarda 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerindeki koşulları taşıyan taşıtlara geçici ithalat izni verilebilir.

(5) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olanlar ile Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına geçici ithal izni verilir.

(6) Ticari kullanıma mahsus deniz, hava ve demiryolu taşıtlarına, 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca finansal kiralama sözleşmesi süresine bağlı olarak geçici ithalat izni verilir.

 

Taşıtlara ilişkin süreler 

MADDE 20- (1) 19 uncu maddede belirtilen süreler saklı kalmak kaydıyla;

a) Demiryolu taşıtlarına oniki ay,

b) Demiryolu taşıtları dışında kalan ticari kullanıma mahsus taşıtlara, yolcuların taşınması, alınması ve yerleştirilmesi, eşyanın yüklenmesi ve boşaltılması, nakliye ve bakım işleri gibi geçici ithal talebine esas olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken kadar,

c) 1) Öğrenim görmek amacıyla gelen bir öğrencinin yerleşim yerinde adına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına, öğrencinin bu amaçla Türkiye Gümrük Bölgesinde kalacağı süre kadar,

2) Belirli bir süre ile görevini yerine getirmek amacıyla gelen kişilerin, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına, görev süresi boyunca,

3) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına bir yıl,

4) Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına ikamet izinleri kadar,

5) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlar da dahil olmak üzere altı ay,

ç) Kişisel kullanıma mahsus hava taşıtlarına altı ay,

d) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında getirilenler hariç kişisel kullanıma mahsus diğer deniz ve iç su yolları taşıtlarına onsekiz ay,

süre ile geçici ithalat izni verilir.

(2) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında getirilen taşıtlar, anılan Kanunda belirlenen sürelere tabidir.

 

Demiryolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar

MADDE 21- (1) Aynı tip ve aynı kıymetteki demiryolu taşıtının ihraç veya yeniden ihraç edilmesi durumunda, yapılan bir anlaşmaya bağlı olarak müşterek kullanılan ve Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişinin tasarrufuna bırakılan demiryolu taşıtıyla ilgili geçici ithalat rejimi sona erdirilir.

 

Paletler

MADDE 22- (1) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (r) bendinde tanımlanan paletler için geçici ithalat izni verilir.

(2) Aynı tür ve aynı kıymette olan paletin ihraç veya yeniden ihraç edilmesi durumunda, daha önce geçici ithaline izin verilen palet ile ilgili geçici ithalat rejimi sona erdirilir.

 

Konteyner 

MADDE 23- (1) a) Sahibinin veya işletmecisinin kimliği,

b) Sahibi veya işletmecisi tarafından verilen ayırt edici işaret ve rakamlar, sabitleştirilmiş teçhizatı dahil dara ağırlığı,

c) Hava taşımacılığında kullanılan konteyner hariç, konteynerin ait olduğu ülke,

bilgilerinin görülebilen uygun bir yerine, çıkarılmayacak şekilde işaretlendiği anlaşılan konteynere geçici ithalat izni verilir.

(2) Ancak, kombine demiryolu taşımacılığında takas edilerek kullanılan konteyner için birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen bilgilerin yer alıp almadığı hususu aranmaz.

(3) Konteynerin yeniden ihraç edilmeden önce dahili trafikte bir defa kullanılmasına izin verilir.

 

İKİNCİ AYIRIM

Yolcular Tarafından İthal Edilen Kişisel ve Sportif Amaçlı Eşya, Gemi Adamlarının İhtiyaç Malzemesi

 

Yolcular tarafından ithal edilen kişisel ve sportif amaçlı eşya

MADDE 24- (1) Türkiye Gümrük Bölgesinde ikamet etmediği halde, bu bölgeye geçici olarak gelen yolcuların seyahatleri sırasında kişisel ve sportif amaçlarla kullanacağı ek-1’deki listede yer alan makul miktardaki eşyaya, geçici ithalat izni verilir.

 

Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi 

MADDE 25- (1) Gemi adamlarının ihtiyacına yönelik olarak;

a) Uluslararası deniz trafiğine kayıtlı bir gemide,

b) Mürettebat tarafından geçici olarak gemiden kıyıya indirilmesi durumunda kıyıda,

c) Kültürel, sosyal veya dini amaçlarla düzenli hizmet veren ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından bu kuruluşlarda,

kullanılmak amacıyla getirilen ek-2’deki listede yer alan ihtiyaç malzemesine, geçici ithalat izni verilir.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesi, Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Laboratuvar Teçhizatı, Canlı Hayvanlar ve Bunlara Ait Teçhizat ve Sınır Bölgelerinde Kullanılan Teçhizat

Kriz hali için gönderilen yardım malzemesi

MADDE 26- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşuna veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemesine,  geçici ithalat izni verilir.

 

Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatı

MADDE 27- (1) Türkiye Gümrük Bölgesinden temin edilememesi nedeniyle hastane ya da başka bir tıbbi kuruluşun acil ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, bu kuruluşlara teşhis veya tedavi amacıyla bedelsiz gönderilen veTürkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiye ait tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatına, geçici ithalat izni verilir.

 

Canlı hayvanlar ve bunlara ait teçhizat ile sınır bölgelerinde kullanılan teçhizat

MADDE 28- (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait ve ek-3’teki listede sayılan amaçlar için getirilen hayvanlara, geçici ithalat izni verilir.

(2) Geçici ithal edilen hayvanlardan doğan ve ticari değeri bulunan hayvanlar da bu rejime tabi tutulmuş sayılır.

(3) a) Türkiye Gümrük Bölgesine komşu bir sınır bölgesinde yerleşik bir kişiye ait olan ve bu komşu sınır bölgesinde yerleşik bulunan bir kişi tarafından,

b) Sınır bölgesinin genel altyapı inşası, bakımı ve tamiri için gerekli olan ve kamu kuruluşlarının sorumluluğu altında,

sınır bölgesinde kullanılmak amacıyla getirilen eşyaya,  geçici ithalat izni verilir.

 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Ses, Görüntü veya Veri Taşıyan Eşya, Turistik Reklam Malzemesi, Mesleki Teçhizat, Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme

 

Ses, görüntü veya veri taşıyan eşya

MADDE 29- (1) Aşağıda yer alan ses, görüntü veya veri taşıyan  eşyaya geçici ithalat izni verilir:

a) Ticari kullanımdan önce görülmek üzere gönderilen sinema filmlerinin pozitifleri, basılı ve işleme tabi tutulmuş ve diğer kayıtlı görüntü taşıyan eşya.

b) Ses, dublaj veya çoğaltma amacıyla gönderilen filmler, manyetik bantlar ve teller ile diğer ses veya görüntü taşıyan eşya.

c) Ücrete tabi olarak toplu gösterime sunulmadığı sürece, yabancı ürünlerin işlevini veya mahiyetini tanıtan filmler.

ç) Otomatik veri işlemede kullanılmak üzere ücretsiz olarak gönderilen veri taşıyan eşya.

 

Turistik reklam malzemesi

MADDE 30- (1) Turistik tanıtıma yönelik ek-4’teki listede yer alan reklam malzemesine, geçici ithalat izni verilir.

 

Mesleki teçhizat 

MADDE 31- (1) Ek-5’teki listede yer alan;

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiye ait olan,

b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi veya bu kişi tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın istihdam edilen kişi tarafından getirilen,

c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi tarafından ya da onun denetimi altında kullanılan,

mesleki teçhizata, geçici ithalat izni verilir.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi ile yapılan ortak yapım sözleşmesi kapsamında televizyon programı, görsel-işitsel eser yapımında kullanılmak amacıyla, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiye gönderilen sinematografik teçhizatın geçici ithaline birinci fıkranın (c) bendindeki koşul aranmaksızın izin verilir.

(3) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişinin taraf olduğu radyo ve televizyon programlarının ortak yapımında, mesleki teçhizat kiralamaya konu olabilir.

(4) El aletleri hariç olmak üzere, sınai üretim ve ambalajlama işlerinde, doğal kaynakların işlenmesinde, binaların inşasında, tamir veya bakımında ya da toprak hafriyatı gibi işlerde kullanılacak teçhizat bu maddenin uygulanmasında mesleki teçhizat olarak değerlendirilemez.

 

Pedagojik materyal ve bilimsel malzeme 

MADDE 32- (1) Ek-6’daki listede yer alan;

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan,

b) Ticari amaç gütmemek üzere öğretim, bilimsel araştırma veya mesleki eğitim amacıyla kurulan özel veya kamu kurumları tarafından kuruluş amaçları doğrultusunda kendi sorumlulukları altında kullanılmak için getirilen,

c) Getiriliş amacına uygun miktarda olan,

ç) Ticari amaç dışında kullanılmak üzere getirilen,

pedagojik materyal ile ek-7’deki listede yer alan eğitim, bilimsel veya kültürel faaliyetlerle bağlantılı olarak gönderilen diğer eşyaya geçici ithalat izni verilir.

 

 

BEŞİNCİ AYIRIM

Ambalajlar, Özel Nitelikte Eşya, Numuneler, Üretim Araçları ve Parçaları

 

Ambalajlar

MADDE 33- (1) Dolu olarak getirildikleri takdirde boş veya dolu olarak ya da boş olarak getirildikleritakdirde dolu olarak yeniden ihraç edilmek istenen ambalajlara geçici ithalat izni verilir.

(2) Bu kapsamda geçici ithaline izin verilen ambalajlar, ihraç veya yeniden ihraç eşyasının dışındaki bir eşyanın ambalajı olarak kullanılamaz.

(3) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi kapsamında boş olarak geçici ithal edilmesine karşılık, dolu olarak yeniden ihraç edilmediği tespit edilen ambalajlar için Kanunun 184 üncü maddesi uyarınca gümrük yükümlülüğü doğar. Bu eşyaya, gümrük yükümlülüğünün doğmasından itibaren kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanır.

 

Özel nitelikte eşya

MADDE 34- (1) Aşağıda yer alan özel nitelikteki eşya için geçici ithalat izni verilir:

a) Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve kullanımı sonucunda elde edilen ürünün en az %75’inin Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi koşuluyla, bu bölgede yerleşik kişiye imalat işlerinde kullanılmak üzere gönderilen ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer araçlar ile kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer araçlar.

b) Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve bu kişi tarafından TürkiyeGümrük Bölgesinde yerleşik bir kişiye tamamı ihraç edilecek ürünün imalatında kullanılmak üzere, bedelsiz gönderilecek özel alet ve araçlar.

c) Ticari amaca yönelik olmayan test, deneme veya tanıtıma tabi tutulmak amacıyla gönderilen eşya.

ç) Ticari amaca yönelik olmayan, tip onaylama işlemine ilişkin hükümleri içeren bir satış sözleşmesi kapsamında test ve denemelere tabi tutulmak amacıyla gönderilen ve altı ay içinde yeniden ihraç edilecek eşya.

d) Ticari amaca yönelik olmayan test, deneme veya tanıtımların gerçekleştirilebilmesi için kullanılması gereken eşya.

e) Nitelikleri gereği, özel bir amacın dışında tanıtma veya özel maddelerin reklamını yapmaktan başka bir amaca uygun olmayan taşıtlar da dahil olmak üzere her türlü eşya.

 

Numuneler 

MADDE 35- (1) Üretilmiş belli bir mal grubunu temsil edecek ya da üretilmesi planlanan eşyanın örnekleri niteliğinde olan numunelere geçici ithalat izni verilir.

(2) Ancak,  tek bir şahıs tarafından getirilen aynı cinsten fazla miktarda eşya ile tek bir şahsa gönderilen çok sayıda eşya numune olarak değerlendirilmez.

(3) Numuneler, Türkiye Gümrük Bölgesinde iken gösteri amacı dışında herhangi bir şekilde kullanılamaz.

 

Üretim araçları ve parçaları

MADDE 36- (1) Tamir veya siparişe konu üretim araçları veya bunların parçalarına, tamir veya teslim süresi boyunca kullanılmak ve tamirci veya tedarikçi tarafından bedelsiz olarak gönderilmek kaydıyla tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre altı aydır.

 

ALTINCI AYIRIM

Sergilenmek veya Satılmak Amacıyla Getirilen Eşya

 

Sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşya 

MADDE 37- (1) Sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşya için geçici ithalat izni verilir. Bu kapsamdaki eşyanın, işyerinde veya mağazalarda düzenlenen satış veya özel amaçlı sergiler dışındaki genel bir sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterim ve kullanım amacıyla geçici ithal edilmesi ve bu amaç doğrultusunda geçici ithal edileceğinin ilgili sergi veya fuar organizasyonundan alınacak belge ile kanıtlanması gerekir. Bu tür etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşyadan etkinlik süresince elde edilen eşya da bu rejime tabi tutulmuş sayılır.

(2) Alıcının yapacağı inceleme sonucuna bağlı olarak satın alımına karar verilecek, numune olarak nitelendirilemeyecek eşyaya iki ay süre ile geçici ithalat izni verilir.

(3) Aşağıda yer alan ve sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşyaya geçici ithalat izni verilir:

a) Satılmak amacıyla müzayedeye getirilen eski eşya.

b) Olası bir satış amacıyla, sergilenmek üzere getirilen ek-8’deki listede yer alan sanat eserleri, koleksiyon parçaları ve antikalar.

 

YEDİNCİ AYIRIM

Yedek Parça, Aksesuar ve Ekipman, Ekonomik Etkisi Olmayan Özel Bir Durumda Getirilen Eşya

 

                Yedek parça, aksesuar ve ekipman

MADDE 38- (1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilen eşyanın yenilenmesi, ayarı ve muhafazasına yönelik tamir ve bakım için gerekli olan yedek parça, aksesuar ve ekipmanlara, geçici ithalat izni verilir.

 

Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya 

MADDE 39- (1) Bu Kısım kapsamında tam muafiyetten yararlanamayan ve önemli ekonomik etkisi olmayaneşyaya bir defaya mahsus olmak üzere tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki eşyaya verilecek süre hiçbir koşulda üç ayı geçemez ve bu eşyaya ilişkin süre uzatım talepleri karşılanmaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İthalat Vergilerinden Tam ve Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminden Yararlandırılmayacak Eşya

 

                Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya

MADDE 40- (1) Aşağıda belirtilen eşya, tam muafiyetten yararlandırılmayacağı gibi kısmi muafiyetten de yararlandırılmaz:

a) Türkiye’ye ithali yasak olan eşya.

b) Tüketilebilir nitelikteki eşya.

c) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya.

ç) Ülke ekonomisine zarar verebileceği Müsteşarlıkça belirlenecek eşya.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici İthalatta Teminat

 

Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat

MADDE 41- (1) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır.

(2)     Ancak, Kanunun 202 nci maddesi hükmü uyarınca;

a) Sözlü beyana konu olan eşya,

b) Yazılı beyana konu olan;

1) Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu adına veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri,

2) Üzerlerinde ayniyetlerini tespite yarayacak silinmez ve çıkmaz işaretler taşıyan boş ambalaj maddeleri,

3) Hava, deniz veya demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait olan ve bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme,

4) Mesleki teçhizat kapsamında bir organ nakli için bekleyen hastalara yardım sağlamak üzere doktorlara gerekli olan cihaz ve aletler,

için teminat aranmaz.

 

Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat

MADDE 42- (1) Kanunun 133 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının % 3’ü dışında kalan tutar için teminat aranır.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler

MADDE 43- (1) Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına bırakılamaz ve satılamaz.

 

Süre

MADDE 44- (1) Bu Kısım uyarınca geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine girecek eşya, bu Kısımda belirlenen süre kadar Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilir. Belirlenen bir süre bulunmaması durumunda, bu süre, geçici ithalatın amacı, eşyanın kullanım yeri dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Ancak, verilecek bu süre Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen usul ve esaslar uyarınca uzatılmış süreler hariç, hiçbir koşulda yirmidört ayı geçemez.

 

BEŞİNCİ KISIM

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Önemli Değeri Olmayan Eşya

 

Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya

MADDE 45- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyaya muafiyet tanınır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya

 

BİRİNCİ AYIRIM

Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtaları

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 46 (1) Aşağıda belirtilen kişilerin kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir:

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri.

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kişiler.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler için, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet etme şartı aranmaz.

(3) Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçen kişiler için bu madde hükümleri uygulanmaz.

(4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri için birinci fıkra kapsamı muafiyet uygulanmaz.

 

Muafiyet koşulları

MADDE 47- (1) Bu kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişilerin Türkiye’ye son giriş tarihinden en az altı ay öncesinde yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması şarttır.

(2) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtası muafiyeti, aile ünitesine tanınır.

(3) Muafiyet sadece, yerleşim yeri naklinde kişinin yerleşim yerini nakletmek amacıyla Türkiye’ye son giriş tarihinden, kamu görevlileri için ise görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ay içerisinde getirip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunduğu eşya için tanınır.

(4) Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının 46 ncı madde kapsamında muafen serbest dolaşıma girişine izin verilmez.

(5) Bu Ayırım kapsamında belirtilen şartlar sağlanmış ve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edilmiş olsa dahi, serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe, aynı kişilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmez.

 

İKİNCİ AYIRIM

Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Ev Eşyası

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 48 (1) Aşağıda belirtilen kişilerin kendilerine ait kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir:

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında devamlı olarak en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yeriniTürkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri.

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kişiler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kişiler için, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yıl içinde altı aydan az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak, bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde aranan yirmidört ay kalma süresine dahil edilmez.

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler için, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet etme şartı aranmaz.

(4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanan memurların, yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle eşyasını beraberlerinde götürmelerinin külfetli ve masraflı bulunması veya Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerinde veya göndermelerinde zorunluluk bulunması hallerinde, durumlarının tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışındaki ev eşyası için muafiyet uygulanır.

 

Muafiyet koşulları

MADDE 49- (1) Kullanılmış ev eşyası muafiyeti, aile ünitesine tanınır.

(2) İlgilinin bu tür eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerinde de aynı amaçla kullanması şarttır.

(3) Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir.

(4) Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemelerin bu Ayırımdaki hükümler kapsamında muaf olarak serbest dolaşıma girişine izin verilmez.

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Evlilik Nedeni ile Serbest Dolaşıma Giren Eşya

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 50– (1) Yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek veya evlenmek üzere yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişilere ait çeyiz eşyasına muafiyet tanınır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları haiz bir kişiye, yerleşim yeri yabancı bir ülkede olan kişiler tarafından evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen, ticari miktar ve mahiyette bulunmayan hediyelere, her bir hediyenin kıymeti 430 Avro ve toplam hediye kıymeti 3.000 Avro’yu aşmamak kaydıyla muafiyet tanınır.

(3) Muafiyet, yerleşim yerinin evlilik nedeniyle naklinden önce, en az oniki ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesini ibraz eden kişilere tanınır.

 

Muafiyet uygulanacak kişiler

MADDE 51– (1) Muafiyet;

a) Yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek gelmiş olan,

b) Evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli yerleşim yerini terk ile Türkiye’ye gelmiş ve burada evlenmiş olan,

c) Herhangi bir sebeple, turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi, Türkiye’ye gelip en çok bir yıl içinde yine yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenmiş bulunan,

kişilere tanınır.

 

Nakil süresi

MADDE 52- (1) Bu Ayırımda yer alan hükümler çerçevesinde eşya getireceklerin, muafiyetten istifade edebilmeleri için bu eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine evlilik akdinden iki ay önce veya dört ay sonraki süreler içerisinde serbest dolaşıma sokmaları şarttır. Eşyanın serbest dolaşıma girişi tek seferde olabileceği gibi öngörülen süreler içerisinde ayrı partiler halinde de yapılabilir.

(2) Eşyanın evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük idaresince serbest dolaşıma girişinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır.

 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 53– (1) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olan gerçek kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden veya Türkiye’ye kesin olarak dönen gerçek kişi mirasçılarına intikal eden kişisel eşya, ev eşyası ve kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmaz.

(2) Bu kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişinin ölüm tarihinden itibaren en az altı ay öncesinde yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması şarttır.

(3) Aşağıda sayılan eşya için bu madde kapsamında muafiyet uygulanmaz:

a) Motorlu ticari nakil vasıtaları.

b) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar.

c) Hammadde stokları ve mamul veya yarı mamul ürünler.

ç) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri.

 

Nakil süresi

MADDE 54- (1) Muafiyet, mücbir sebepler ve beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle tevsiki şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört ay içinde, tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınır.

 

BEŞİNCİ AYIRIM

Türkiye’ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere İlişkin Eğitim Malzemeleri ve Ev Eşyası

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 55– (1) Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak serbest dolaşıma giren eğitim malzemeleri, öğrenci odasını döşemeye mahsus ev eşyası ile giyim eşyasına muafiyet tanınır.

(2) Bu maddede geçen;

a) Öğrenci deyimi, bir eğitim kurumunda verilen derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu eğitim kurumunda kayıtlı olan kişi,

b) Eğitim malzemeleri deyimi, öğrenciler tarafından normal olarak yaptıkları eğitim çalışmalarında yararlanılan ve eğitim konularına uygun yeni veya kullanılmış eşya,

anlamına gelir.

(3) Muafiyet, eğitim malzemeleri yönünden her bir öğrenim yılında bir defadan fazla tanınabilir. Ancak, öğrenim süresi boyunca muafen bir kez ev eşyası serbest dolaşıma sokulabilir.

 

ALTINCI AYIRIM

Türkiye Gümrük Bölgesinden Geçici Olarak Çıkan Gerçek Kişilerin Geri Getirdiği Kullanılmış Ev Eşyası

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 56– (1) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ve herhangi bir amaçla yurt dışına çıkan gerçek kişiler tarafından, geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarıldıktan sonra geri getirilen kullanılmış ev eşyasına muafiyet tanınır.

(2) Muafiyet tanınabilmesi için kişinin ev eşyasını Türkiye Gümrük Bölgesine dönüş tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde ve bir defada getirmesi şarttır.

 

YEDİNCİ AYIRIM

Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye’de Edindikleri Konutlarda Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 57– (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürekli olarak, en az yirmidört ay süre ile yerleşik bulunan gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde kiralanmak veya satın alınmak suretiyle edindikleri konutlarında kullanılmak üzere, serbest dolaşıma sokulan kendilerine ait ev eşyasına muafiyet tanınır.

(2) Muafiyet;

a) Türkiye’de bulunan konuta sahip olunması veya konutun en az iki yıl için kiralanmış olması,

b) Eşyanın kullanılmış olması,

halinde uygulanır.

(3) Muafiyetin uygulanmasında aile ünitesi esas alınır.

(4) Muafiyet, bir konut ve aynı kişi için bir defa ile sınırlıdır.

(5) Söz konusu eşyanın, aynı kişi tarafından Türkiye’de kiralanmak veya satın alınmak suretiyle elde edilen başka bir konutta kullanılması durumunda muafiyet uygulaması devam eder.

 

SEKİZİNCİ AYIRIM

Kişisel Eşya

 

Kişisel eşya

MADDE 58– (1) Ek-9’daki listede yer alan kişisel eşyaya muafiyet tanınır.

(2) Ek-9’daki listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra getirilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya

 

BİRİNCİ AYIRIM

Yolcular Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulan Hediyelik Eşya ve Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde veya Posta Yoluyla ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya

 

Yolcu beraberi eşya

MADDE 59- (1) Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır.

(2) Kara hudut kapısından diğer ülkelere giden ve geri gelen yolcular ile diğer ülkelerden ülkemize gelen ve giden yolcular, seyahat ettikleri ülkede, en az üç gün geçmeden geldikleri ülkeye dönmeleri halinde, yolcular için öngörülen muafiyet hakkından yararlandırılmazlar.

 

Yolcu beraberi eşya miktarı

MADDE 60- (1) 59 uncu maddenin birinci fıkrasında bahsi geçen muafiyet, ek-9’daki listede yer alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.

(2) Ek-9’daki listede yer alan eşyadan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet;

a) Tütün veya alkol ürün gruplarında muafiyet hakkı bir ürün için sadece karşılığında yazılı miktar kadar kullanılabilir. Muafiyet hakkının aynı ürün grubundan birden fazla ürün için kullanılması durumunda, ürünlerin kullanılan oranları toplamı %100’ü aşamaz.

b) 18 yaşından büyük yolcular için uygulanır.

 

Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti

MADDE 61– (1) 59 uncu maddede bahsi geçen muafiyet, 60 ıncı maddede belirtilen eşya hariç olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.

 

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya

MADDE 62- (1) Önemli değeri olmayan eşya ve yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşya muafiyeti hükümleri saklı kalmak üzere, her bir sevkiyat ya da 18 ve daha yukarı yaştaki her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

oranında ve kıymeti üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;

a) Yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra gelmesi ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,

b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,

c) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması,

ç) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,

gerekir.

 

Muafiyet limitlerinin aşılması ve eşyanın vergilendirilmesi

MADDE 63- (1) Eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin 61 inci maddede belirtilen değerleri aşması halinde muafiyet yalnızca toplam değeri 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır. Muafiyet değerlerinin aşılması durumunda, muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma 62 nci maddede belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır.

(2) 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.

(3) 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

 

                Gümrük kapılarında bulunan mağazalardan alınan eşya

MADDE 64- (1) Yolcuların, gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları kişisel eşya ile yolcu beraberi hediyelik eşyaya muafiyet tanınır.

(2) Yolcular, bu mağazalardan satın aldıkları 62 nci maddede bahsi geçen eşyayı bu madde ve 63 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, vergileri ödenmek suretiyle serbest dolaşıma sokabilirler.

(3) Yolcular tarafından 58 inci maddede belirtilen kişisel eşyanın ve 59 uncu maddede belirtilen hediyelik eşyanın getirilmesi halinde; aynı eşyanın gümrük kapılarındaki mevcut mağazalardan da satın alınması mümkün değildir.

 

İKİNCİ AYIRIM

Şeref Nişanları veya Ödülleri

               

Muafiyetin kapsamı

MADDE 65– (1) Gümrük idarelerine tevsik edici belgelerin ibraz edilmesi ve gayri ticari amaçlı olmaları koşullarıyla aşağıda sayılan eşyanın serbest dolaşıma sokulmasında gümrük vergileri aranmaz:

a) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, yabancı ülkelerin hükümetleri tarafından verilmiş olan nişanlar.

b) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, herhangi bir alandaki faaliyetlerini takdir amacıyla veya belli bir olayın yararını kabul etmek için veya cesaret gerektiren bir işin ödülü olarak yabancı ülkelerde verilen ve esas olarak sembolik nitelik taşıyan ödüller, kupalar, madalyalar ve benzeri eşya.

c) (b) bendinde belirtilen nedenlerle, yabancı bir ülkede yerleşik bulunan kişiler veya yetkililerce, Türkiye Gümrük Bölgesinde teslim edilmek üzere ücretsiz olarak gönderilen ve sembolik nitelik taşıyan ödüller, kupalar, madalyalar ve benzeri eşya.

ç) Yerleşim yeri yabancı bir ülke olan kişilere iş konferanslarında veya benzeri uluslararası olaylarda ücretsiz olarak dağıtılması amaçlanan ve niteliği, kıymeti veya diğer özellikleri itibarıyla gayri ticari amaçlarla serbest dolaşıma sokulduklarını belirtir şekilde olan, esas olarak sembolik niteliğe ve sınırlı değere sahip ödüller, kupalar, madalyalar ve benzeri eşya.

 

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Uluslararası İlişkiler Çerçevesinde Alınan Hediyeler

 

Muafiyetin Kapsamı

MADDE 66- (1) 62 ve 63 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmaz:

a) Yabancı bir ülkeye resmi ziyarette bulunan kişilere ziyaretleri sırasında ev sahibi ülke yetkililerince verilen hediyeler.

b) Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmak amacıyla gelen kişiler tarafından ziyaret sırasında ülke yetkililerine sunulmak üzere getirilen hediyeler.

c) Yabancı bir ülkedeki kamu kurumu veya kamu yararına faaliyet gösteren bir kurum tarafından Türkiye’de bulunan bir kamu kurumu veya kamu yararına faaliyetlerde bulunan bir kuruma, dostluk veya iyi niyet gösterisi olarak gönderilen hediyeler.

(2) Muafiyet, hediye olarak verilen eşyanın birinci fıkrada belirtilen nedenlerle sunulması, nitelik, kıymet, miktar ve Türkiye Gümrük Bölgesindeki kullanım amacı itibarıyla gayri ticari olması halinde tanınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Yararına Faaliyetlerde Bulunulmak Amacıyla Serbest Dolaşıma Sokulan

Malzeme ve Eşya

 

BİRİNCİ AYIRIM

Genel Amaçlarla İthal Edilen Eşya

 

Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya

MADDE 67– (1) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca öngörülen kurumların asli görevleri ile Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve miktarı ihtiyaç sahibi makam tarafından onaylanan her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.

 

Genel amaçlarla serbest dolaşıma sokulan diğer eşya

MADDE 68- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan aşağıda nitelikleri belirtilen eşyaya muafiyet tanınır:

a) 104 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü hariç olmak üzere, ihtiyacı olan kişilere ücretsiz dağıtılmak üzere serbest dolaşıma sokulan temel ihtiyaç maddeleri.

b) Birinci fıkrada belirtilen kurumlara yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen ve ihtiyacı olan kişiler yararına düzenlenecek hayır işlerinde kullanılmak üzere gelir toplanması amacına yönelik bulunan eşya.

c) Birinci fıkrada belirtilen kurumlara sadece onların çalışma ihtiyaçlarını karşılamak veya onların hayır ve insani amaçlarını yerine getirmede kullanılmak üzere, yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen malzemeler ve büro materyalleri.

(2) Temel ihtiyaç maddeleri deyimi, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan yiyecek, ilaç, giyecek, yatak malzemeleri ve benzeri eşya anlamına gelir.

(3) Bu maddenin uygulanmasında kahve ve çay ile ambulans ve diğer kurtarma araçları hariç olmak üzere motorlu araç için muafiyet uygulanmaz.

 

İKİNCİ AYIRIM

Eğitim, Bilim ve Kültürel Amaçlı Eşya ile Bilimsel Alet ve Cihazlar

 

Kitap, yayın ve belge

MADDE 69– (1) Herhangi bir kişi veya kurum tarafından gönderilen, ek-10’daki listede yer alan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı kitap, yayın ve belgelerin serbest dolaşıma girişinde, gümrük vergileri aranmaz.

 

Görsel ve işitsel malzeme

MADDE 70- (1) Kamu eğitim, bilim ve kültürel kuruluş veya organizasyonları tarafından getirilen veya bunlar tarafından kullanılmak üzere gönderilen, ek-11’deki listede yer alan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı görsel ve işitsel malzemelerin gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişine izin verilir.

 

Bilimsel alet, cihaz ve malzemeler

MADDE 71 (1) Muafiyet, esas olarak eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile bu kuruluşlara bağlı birimler tarafından kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan eşya için uygulanır.

(2) Bu kuruluşların eğitim veya bilimsel araştırma dalında faaliyette bulunduklarının gümrük idaresine tevsiki şarttır.

(3) 70 inci maddenin kapsamı dışında kalan bilimsel alet ve cihazlar, ticari olmayan amaçlarla serbest dolaşıma girdiği takdirde gümrük vergilerinden muaftır.

(4) Bu maddede belirtilen muafiyetin uygulanmasında, Müsteşarlık gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alır.

 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki kuruluşlar

MADDE 72 (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bulunan bilimsel araştırma kurum veya kuruluşlarınca veya onlar adına gayri ticari amaçla serbest dolaşıma sokulan bilimsel malzemelere muafiyet tanınır.

(2) Muafiyet;

a) Birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşların yetkili temsilcilerinin onayı ile Türkiye’de yerleşik bulunan bilimsel araştırma kuruluşlarına gönderilen veya bu kuruluşlarca getirilen ve bilimsel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kullanılması planlanan,

b) Türkiye dışında yerleşik bulunan gerçek veya tüzel bir kişinin Türkiye Gümrük Bölgesinde kalış süresi boyunca mülkiyetinde bulunan,

eşya için tanınır.

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Araştırma Yapılmasına Mahsus Alet ve Cihazlar

 

                Muafiyetin kapsamı

MADDE 73– (1) Bir hayır veya insani yardım kurumu ya da gerçek bir kişi tarafından, Türkiye’deki bir sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşuna bağışlanan ya da bu kurum veya kuruluşlar tarafından tamamıyla bir hayır ya da insani yardım kurumundan temin edilen paralarla veya gönüllü katkılarla satın alınan tıbbi araştırma, teşhis veya tedavi amacına mahsus alet ve cihazlara muafiyet tanınır.

(2) Muafiyet;

a) Ticari bir amaçla bağışlanmayan,

b) Bağışlayanın üretici ile herhangi bir ilgisinin olmadığı,

eşya için uygulanır.

(3) Bu madde kapsamına giren eşyanın muafen serbest dolaşıma girişinde insan sağlığı yönünden Sağlık Bakanlığınca uygun bulunması gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Bilimsel Araştırma Amacına Yönelik Hayvanlar, Biyolojik veya Kimyasal Maddeler

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 74– (1) Aşağıda yer alan eşyaya muafiyet tanınır:

a) Bilimsel araştırmada kullanılmak üzere özel olarak yetiştirilmiş hayvanlar.

b) Gayri ticari amaçlarla ithal edilen biyolojik veya kimyasal maddeler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen muafiyet, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile bunların esas olarak eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan bölümleri için getirilen hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddelerle sınırlıdır.

(3) Bu eşyanın Türkiye’de üretiminin bulunmadığı hususu ile bu maddede bahsi geçen kuruluşların eğitim veya bilimsel araştırma dalında faaliyette bulunduklarının ve eşyanın amaca uygun hayvan veya biyolojik ya da kimyasal madde olduğunun gümrük idaresine tevsiki şarttır.

 

BEŞİNCİ AYIRIM

İnsan Kaynaklı Tedavi Edici Maddeler ile Kan Gruplama ve Doku Tipi Ayırma Belirteçleri

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 75– (1) 76 ncı madde hükümlerine uygun olarak getirilen;

a) İnsan kaynaklı tedavi edici maddelere,

b) Kan grubu ayırma belirteçlerine,

c) Doku tipi ayırma belirteçlerine,

muafiyet tanınır.

(2) Bu Ayırımda yer alan;

a) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler deyimi, insan kanı ve onun türevleri; insan kanının tümü, kurutulmuş insan plazması, insan albümini ve insanın plazmalı proteininin sabit solüsyonları, insan immünoglobülini ve insan fibrinojeni,

b) Kan grubu ayırma belirteçleri deyimi, kan tipi gruplandırılması ve kan uyuşmazlıklarının tespiti için kullanılan insan, hayvan, bitki veya diğer kaynaklı bütün belirteçler,

c) Doku tipi ayırma belirteçleri deyimi, insan doku tiplerinin belirlenmesinde kullanılan insan, hayvan, bitki veya diğer kaynaklı bütün belirteçler,

anlamına gelir.

 

Muafiyet kapsamı eşya

MADDE 76– (1) Muafiyet, aşağıda yer alan eşya ile sınırlıdır:

a) Tıbbi veya bilimsel amaçla kullanılmak üzere geldiği gümrük idaresine tevsik edilen gayri ticari ürünler.

b) Sevk edildiği ülkedeki tam yetkili bir kurum tarafından düzenlenmiş uygunluk sertifikasını haiz bulunan ürünler.

c) Üzerlerinde niteliklerini tanımlayan özel etiketli kapla sevk edilmiş ürünler.

(2) 75 inci maddede tanımlanan ürünlerin nakliyesinde kullanılan özel ambalajlar ile sevkiyata dahil olan ve bunların kullanımı için gerekli bulunan çözücü ve aksesuarlara da muafiyet tanınır.

 

ALTINCI AYIRIM

İlaç Özelliği Olan Ürünlerin Kalite Kontrolü Amacına Yönelik Maddeler

 

Kalite kontrolüne yönelik maddeler

MADDE 77– (1) İlaç özelliği olan ürünlerin üretiminde kullanılan malzemelerin kalite kontrolü için Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış referans maddelerine ilişkin numunelerin, Sağlık Bakanlığınca izin verilen kurumlarca ithal edilmesi halinde gümrük vergileri aranmaz.

 

YEDİNCİ AYIRIM

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Serbest Dolaşıma Sokulan Eşya

 

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılan eşya

MADDE 78- (1) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma ve geliştirme projelerinde kullanılmak üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır.

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 79– (1) Muafiyete konu eşyanın araştırma ve geliştirme projesi kapsamında yer alan eşya olduğunun, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından teyit edilmesi gerekir.

(2) Muafiyet, ticari amaç güdülmeksizin faaliyetin amacına uygun miktarı aşmayan eşya için uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bir Ticari Faaliyetin Yürütülmesi ile Bağlantılı İthalat

 

BİRİNCİ AYIRIM

İşyeri Nakli Suretiyle Serbest Dolaşıma Sokulan Sermaye Malları ve Diğer Malzemeler

 

Sermaye malı ve malzeme

MADDE 80– (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek, Türkiye Gümrük Bölgesine nakli dolayısıyla serbest dolaşıma sokulan sermaye malı ve diğer malzemeye muafiyet tanınır.

(2) Bu Ayırımın uygulanmasında:

a) Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir.

b) İşletme deyimi, bağımsız ekonomik birim demektir. Bu birim, bir kurumun tümünü ya da bir bölümünü kapsar.

c) Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi, işletmenin faaliyetini devam ettirmesi için, gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemelerini kapsar.

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 81– (1) 80 inci maddede belirtilen muafiyet;

a) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az oniki ay süreyle işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan,

b) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,

c) Söz konusu işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan,

eşya ve malzeme ile sınırlıdır.

(2) Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibine tanınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmaz.

(3) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır.

(4) Aşağıda sayılan eşya muafiyet kapsamı dışındadır:

a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuvar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları.

b) Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar .

c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar.

 

Eşyanın getirilme süresi

MADDE 82 (1) 80 inci maddede belirtilen muafiyet, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirdiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya ve malzeme için uygulanır.

 

Gerçek ve tüzel kişilere tanınan muafiyet

MADDE 83 (1) Kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraşan ve bu faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeye ilişkin muafiyet işlemleri de 80 ila 82 nci madde hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Bir serbest meslek veya benzeri bir faaliyetle uğraşan gerçek kişilere de, mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde de yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bu muafiyet tanınır.

 

İKİNCİ AYIRIM

Türkiye Gümrük Bölgesindeki Çiftçilerin Komşu Ülkede Elde Ettikleri Ürünler

 

Türkiye Gümrük Bölgesindeki çiftçiler

MADDE 84– (1) Esas faaliyeti Türkiye Gümrük Bölgesi içinde olan çiftçilerin, Türkiye’ye komşu bir ülkede bulunan ve kendileri tarafından işletilen mülklerinden elde ettikleri tarım, hayvancılık, arıcılık, bahçecilik ve ormancılık ürünlerine muafiyet tanınır.

(2) Birinci fıkradaki muafiyetten faydalanabilmek için hayvancılık faaliyetlerinin Türk menşeli veya Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan hayvanlarla yapılıyor olması şarttır.

(3) Muafiyet, normal olarak hasat veya üretim sonrası başka bir işlemden geçmemiş ürünlerle sınırlıdır.

(4) Muafiyet, sadece bizzat üreticiler tarafından komşu ülkedeki kendi mülklerinden elde edilen ve kendileri veya kendileri adına hareket eden kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ürünler için tanınır.

(5) Türkiye Gümrük Bölgesi ile komşu bir ülke arasında sınır oluşturan göllerde veya su yollarında Türk balıkçılar tarafından yürütülen balıkçılık veya balık yetiştirme faaliyetlerinden elde edilen ürünler ile bu tür göl ve su yollarında Türk sporcuları tarafından yapılan avcılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler için de muafiyet tanınır.

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Komşu Ülkelerdeki Çiftçilerin Türkiye Gümrük Bölgesindeki Toprak ve Ekinlerinin İşlenmesi Amacına Yönelik Ürünler

 

Komşu ülkelerdeki çiftçiler

MADDE 85– (1) Esas faaliyeti bir komşu ülkede olan çiftçilerin, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ve kendileri tarafından işletilen mülklerinde kullanılmak üzere toprak ve ekinlerin işlenmesi amacıyla getirdikleri tohum, gübre ve diğer ürünlere muafiyet tanınır.

(2) Muafiyetin uygulanması, ancak, tohum, gübre veya diğer ürünlerin bizzat üretici veya üretici adına hareket eden kişi tarafından getirilmiş olması ve aynı hakkın karşı taraf ülkece, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere de tanınmış olması koşullarıyla mümkündür.

 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Numuneler, Reklam Malzemeleri ve Ticari Fuarda Tüketilen Ürünler

 

Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller

MADDE 86– (1) 89 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellere muafiyet tanınır.

(2) Gümrük idaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşya için yırtma, delme veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önleyici tedbirleri alabilir.

(3) Numunelik eşya ve model deyimi, belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek anlamına gelir.

 

Basılı reklamcılık dokümanları ve reklamcılık amacına yönelik malzemeler

MADDE 87– (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yürütülen ekonomik bir faaliyetin reklamı amacıyla gönderilen ya da getirilen ve parasız olarak dağıtılacak olan, ulaştırma, sigortacılık ve bankacılık hizmetleri ile satılık veya kiralık eşya ile ilgili ilan, katalog, fiyat listesi, kullanım kılavuzu, broşür, takvim ve benzeri basılı reklamcılık malzemelerine muafiyet tanınır.

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 88– (1) Muafiyet;

a) Eşyayı üreten, satan, kiralayan veya hizmeti sunan müteşebbisin adının eşya üzerinde açık bir şekilde yer alması,

b) Her bir sevkiyatta tek bir basılı materyalin olması veya birden çok basılı materyal bulunması halinde, her çeşidinden birer adet olması, ancak, aynı çeşitteki basılı materyalin birden fazla bulunması halinde toplam brüt ağırlığının bir kilogramı aşmaması,

c) Gönderici veya alıcısının aynı kişi olmaması,

koşullarının mevcut olması halinde uygulanır.

(2) Müşterilere ücretsiz olarak reklamcılık amacıyla gönderilen madde ve malzeme için de, değerinin önemsiz olması ve reklamcılık amacı dışında kullanılamaz nitelikte bulunması halinde muafiyet tanınır.

 

Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler

MADDE 89– (1) 90 ıncı madde hükümlerine uygun olarak getirilen aşağıda belirtilen eşyaya muafiyet tanınır:

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilmiş olan, bir ticari fuar veya benzeri bir olay münasebetiyle getirilecek olan her türlü eşyanın temsil edici özelliklerini taşıyan küçük miktardaki numuneler.

b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilen ve bir ticari fuar veya benzeri bir olayda sergilenmek üzere getirilen makine ve cihazların teşhiri sırasında, bu makine ve cihazların gösteri amacıyla çalıştırılmasında kullanılacak eşya.

c) Bir ticari fuar veya benzeri bir olayda yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından geçici standların inşası, düzenlenmesi ve dekorasyonu için kullanılacak boya, vernik, duvar kağıdı gibi tüketilecek malzemeler.

ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilen eşyanın reklamına mahsus olan, bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette sergilenecek resimli veya resimsiz basılı materyaller, kataloglar, prospektüsler, fiyat listeleri, reklam posterleri, takvimler ve çerçevesiz fotoğraflar gibi ücretsiz olarak dağıtılacak malzemeler.

d) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarında ücretsiz olarak dağıtılmak üzere, bedelsiz olarak gönderilen eşya.

(2) Ticari fuar veya benzeri faaliyet deyimi;

a) Ticaret, sanayi, tarım veya el sanatları ile ilgili sergi, fuar, gösteri ve benzeri faaliyetler,

b) Esas olarak hayır ve insani bir yardım amacıyla gerçekleştirilen sergi ve benzeri faaliyetler,

c) Temelde bilimsel, teknik, el sanatları, sanatsal, eğitsel, kültürel, sportif veya dini sebeplerle ya da ibadet nedeniyle, sendika faaliyetleri veya turizm ya da uluslararası bir anlaşmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen sergi, organizasyon ve benzeri faaliyetler,

ç) Uluslararası organizasyon veya teşekküllerin temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılar,

d) Resmi tören veya anma törenleri ya da toplantıları,

anlamına gelir.

(3) Ancak, yabancı bir ülke eşyasının satılması amacıyla işyeri veya bunların eklentilerinde düzenlenen özel amaçlı sergiler bu kapsama dahil değildir.

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 90 (1) 89 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasında aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

a) Yabancı ülkelerden ücretsiz olarak gönderilmesi veya serbest dolaşıma sokulan eşya ile birlikte gelmesi.

b) Halka ücretsiz olarak dağıtılmak üzere gönderilmesi ve kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olması.

c) Birim değerinin düşük olması ve reklam eşyası olarak kabul edilebilecek nitelikte bulunması.

ç) Kolaylıkla pazarlanabilir olmaması ve paketlenmiş ise aynı malın piyasada mevcut en küçük biriminden daha küçük miktarını içermesi.

d) Paketlenmemiş yiyecek ve içecekler için dağıtım yerinde anında tüketilebilir nitelikte bulunması.

e) Toplam kıymet ve miktarı itibarıyla olayın niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun olması.

(2) 89 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

a) Faaliyet sırasında tüketilecek ya da yok edilecek eşya olması.

b) Toplam kıymet ve miktar itibarıyla faaliyetin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun olması.

(3) 89 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin uygulanmasında aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

a) Faaliyetin düzenlendiği yerde eşyanın ücretsiz olarak sadece halka dağıtılması.

b) Eşyanın toplam kıymet ve miktar bakımından olayın niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun bulunması.

(4) 89 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulanmasında aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

a) Toplam kıymet ve miktarı itibarıyla olayın niteliğine, seyircilerin sayısına uygun olması.

b) Kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olması.

c) Tüketim konusu olmayan eşyanın organizasyon bitiminde ilgili spor federasyonuna tahsis edilmesi.

(5) 89 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muafiyet katı, sıvı ve gaz yakıtlar için uygulanmaz.

 

BEŞİNCİ AYIRIM

İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Olarak Serbest Dolaşıma Sokulan Eşya

 

                İnceleme, analiz veya test amaçlı eşya

MADDE 91– (1) Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır.

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 92 (1) 91 inci maddede bahsi geçen muafiyet;

a) İnceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmeyen,

b) Serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmayan,

eşya için uygulanır.

(2) 91 inci maddede belirtilen muafiyet, incelenecek veya analiz edilecek ya da test edilecek eşyanın, inceleme, analiz veya test sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya kendiliğinden yok olması halinde tanınır.

(3) İnceleme, analiz veya test sonucu artık kalan ürünlerin, gümrük idaresinin kontrolü altında tamamen yok edilmesine, ticari olarak değersiz hale getirilmesine, gümrüğe terk edilmesine veya mücbir sebepler ve beklenmeyen haller göz önüne alınarak ihraç edilmesine izin verilebilir.

(4) Geride kalan artık ürünlere üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmadığı durumlarda, eşyaya isabet eden gümrük vergileri, eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlandığı tarihteki niteliği, miktarı ve kıymeti göz önüne alınarak Kanunun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur.

(5) Artık ürünler deyimi, yapılan inceleme, analiz veya test sonucu ortaya çıkan ürünler; geride kalan ürünler deyimi ise kullanılmamış ürünler anlamına gelir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Ulaştırmacılıkta Kullanılan Eşya

 

BİRİNCİ AYIRIM

Taşıma Sırasında Eşyanın İstifi ve Korunması İçin Yardımcı Maddeler

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 93- (1) Eşyanın istifi ve ısı muhafazası da dahil olmak üzere korunması amacıyla yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakli sırasında kullanılan ve normal olarak tekrar kullanılamaz hale gelen ip, saman, örtü, kağıt, mukavva, odun ve plastik gibi maddelere muafiyet tanınır.

 

İKİNCİ AYIRIM

Canlı Hayvanların Nakli Sırasında Gerekli Eşya

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 94 (1) Canlı hayvanların yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakli sırasında, bunların beslenmesi amacıyla araçlarda bulunan kuru ot, yem ve sair yiyecek maddeleri ile ilaçlara muafiyet tanınır.

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Ulaşım Araçları ile Özel Konteynerlerde Mevcut Bulunan Akaryakıt ve Madeni Yağlar

 

Standart depo muafiyeti

MADDE 95- (1) a) Türkiye Gümrük Bölgesine giren her türlü ulaşım araçları, motosikletler ve özel konteynerlerin içindeki standart depolarda mevcut bulunan yakıtlara,

b) Özel motorlu araç ve motosikletlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve anılan araçlarda portatif depolarla taşınan araç başına on litreyi geçmeyen yakıtlara,

muafiyet tanınır. Bu muafiyet, ulaşım araçları veya özel konteynerlerde mevcut bulunan ve yolculuk boyunca kullanılan yağlayıcı maddeler için de uygulanır.

(2) Birinci fıkrada bahsi geçen;

a) Özel konteyner deyimi, özel olarak imal edilmiş soğutma, oksijenleme, ısı yalıtım ve diğer sistemlerle donatılmış konteyner,

b) Standart depo deyimi;

1) Özel ve ticari ulaşım araçlarında, üretici tarafından aynı türde olan bütün ulaşım araçlarına kalıcı olarak yerleştirilen ve kalıcı düzeni, hem yakıtın doğrudan sevk edilmesine ve hem de nakliye sırasında uygun olduğu yerlerde soğutma ve diğer sistemlerin işletilmesine imkan sağlayan depo,

2) Özel konteynerlerde, üretici tarafından konteyner ile aynı türde olan bütün konteynerlere kalıcı olarak yerleştirilen ve kalıcı düzeni, nakliye sırasında doğrudan soğutma ve özel konteynerlerde bulunan diğer sistemlerin işletilmesine imkan sağlayan depo,

anlamına gelir.

(3) Akaryakıtın doğrudan yakıt olarak kullanımı için tasarlanmış ve ulaşım araçlarına yerleştirilmiş akaryakıt depoları ve ulaşım araçlarında bulunabilecek, diğer sistemlere yerleştirilmiş depolar da standart depo olarak kabul edilir.

 

Gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt            

MADDE 96– (1) Motorlu ticari araçların ve özel konteynerlerin standart depolarında mevcut bulunan ve gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarı;

a) TIR çekicilerinde 550 litreyi,

b) İstiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil), kamyon ve tankerlerde 300 litreyi,

c) İstiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise 400 litreyi,

aşamaz.

(2) Frigorifik depolarla gümrük vergilerinden muaf olarak yurda girişine izin verilen yakıt miktarı ayrıca dikkate alınır ve araca tanınan miktardan fazla olamaz.

(3) Gümrük kapılarında standart depo fazlası olarak tespit edilen petrol ürünlerinden, ilgili petrol ürünü için litre başına 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir.

 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Deniz ve Hava Ulaşım Araçlarına Ait Donatım ve İşletme Malzemesi

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 97- (1) Deniz ve hava ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya hava ulaşım araçları için Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları tarafından getirilen donatım ve işletme malzemesine muafiyet tanınır.

(2) Donatım eşyası ile işletme malzemesinin cins ve nevileri Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Müsteşarlıkça müştereken tayin ve tespit olunur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Bilgi Materyali İthalatı

 

BİRİNCİ AYIRIM

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına Yönelik Gönderilen Eşya

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 98– (1) Türk Patent Enstitüsüne buluş ve benzeri patent başvurularında kullanılmak üzere olanlar da dahil, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek olan marka, kalıp, tasarım ile bunları destekleyen belgelere muafiyet tanınır.

 

İKİNCİ AYIRIM

Turistik Reklamcılık Malzemeleri

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 99– (1) 69 ila 72 nci maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda sayılan turistik reklamcılık malzemesine muafiyet tanınır:

a) %25’ten fazla özel ticari reklam içermemesi ve asıl tanıtma amacının açıkça belli olması kaydıyla, temel amacı özellikle kültürel, turistik, sportif veya ticaretle ilgili ya da mesleki toplantı veya faaliyetlere katılmak için halkı yabancı ülkelere ziyarette bulunmaya teşvik etmek olan, ücretsiz olarak dağıtılacak belgeler, kitapçıklar, broşürler, kitaplar, dergiler, rehber kitaplar, posterler, çerçeveli veya çerçevesiz fotoğraflar ile fotografik olarak büyütülmüş malzemeler, resimli veya resimsiz haritalar, pencere için şeffaf materyaller, resimli takvimler.

b) %25’ten fazla özel ticari reklam içermemesi ve ücretsiz olarak dağıtılması kaydıyla, Türkiye’de yerleşik bulunan firmalara ait özel ticari reklamcılık malzemeleri hariç olmak üzere resmi turist ajansları veya onların himayesinde basılan yabancı otel listeleri ve yıllıkları ile yabancı ulaşım hizmet tarifeleri.

c) Resmi turist ajansları tarafından tayin edilen akredite temsilcilik veya muhabirlere, bunların kullanımlarına mahsus olmak üzere teslim edilen ajandalar, telefon ve teleks numara listeleri, otel listeleri, fuar katalogları, önemsiz değerde sanatsal mal örnekleri ile müzeler, üniversiteler, kaplıcalar ve diğer benzeri kuruluşlar hakkındaki yayınlar gibi referans malzemeleri.

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Ticari Değeri Olmayan Çeşitli Belge ve Diğer Eşya

               

Muafiyetin kapsamı

MADDE 100– (1) Miktar ve nitelik itibarıyla ticari değer taşımadıkları tespit edilen aşağıda sayılan eşyaya muafiyet tanınır:

a) Ücretsiz olarak dağıtılmak koşuluyla getirilen, yabancı hükümetler ve uluslararası resmi örgütlerin yayınları.

b) Yabancı ülkelerde kurulu organlarca organize edilen seçimlere ilişkin oy kağıtları.

c) Resmi dairelere ücretsiz olarak gönderilen belgeler.

ç) Mahkemelere veya diğer resmi dairelere delil olarak veya benzeri amaçlarla gönderilen eşya.

d) Resmi daireler veya bankacılık kuruluşları arasında alışılmış bilgi alışverişinin bir parçası olarak gönderilen imza örnekleri ve imzalarla ilgili basılı belgeler.

e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilen resmi basılı materyaller.

f) Her türlü Türk parası, banknotları, esham ve tahvilleri ve kuponları, yabancı devlet paraları, esham ve tahvilleri ve bunların kuponları ile çek ve poliçeler.

g) Yabancı bir ülkede kayıtlı olan şirketler tarafından tanzim edilen ve bu şirketler tarafından basılan hisse senetleri ve tahvillerin hamillerine veya abonelerine gönderilen raporlar, ifadeler, notlar, prospektüsler, başvuru formları ve diğer belgeler.

ğ) Alıcıya ücretsiz olarak gönderilen uluslararası bilgi alışverişine yönelik delikli kart, manyetik kaset, mikrofiş, mikrofilm, manyetik disk, video kaset ve ses kaseti gibi kaydedilmiş yayın araçları.

h) Uluslararası toplantılar, konferanslar, kongreler veya bu tür faaliyetlerde kullanılmak üzere hazırlanmış dosyalar, arşivler, basılı formlar ve benzeri diğer belgeler.

ı) Yabancı ülkelerden sipariş almak veya onların siparişlerini yerine getirmek ya da Türkiye Gümrük Bölgesinde yapılan yarışmalara katılmak amacıyla ithal edilen planlar, teknik çizimler, kopyalanmış tasarımlar, tarifler ve benzeri diğer belgeler.

i) Yabancı ülkelerde yerleşik bulunan kurumlar tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde yapılacak sınavlarda kullanılacak belgeler.

j) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde araçların veya malların uluslararası hareketinde resmi belge olarak kullanılacak basılı formlar.

k) Yabancı bir ülkedeki ulaşım veya otelcilik teşebbüsleri tarafından, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan seyahat acentalarına gönderilen basılı formlar, etiketler, biletler ve benzeri belgeler.

l) Kullanılmış basılı form ve biletler ile konşimentolar; manifestolar ve diğer ticari veya resmi belgeler.

m) Yabancı bir ülke veya uluslararası kuruluşlarca gönderilen resmi basılı materyaller ile yabancı ülkedeki derneklerin aynı amaçla Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyet gösteren derneklere gönderdikleri uluslararası standartlara uygun basılı materyaller.

n) Basın ajanslarına veya gazetelere ya da dergi yayıncılarına gönderilen fotoğraflar, slaytlar ve fotoğraf kalıpları ile benzeri eşya.

o) Yabancı ülkelerde vergi ve sair ödemelerin yapıldığını kanıtlayan belgeler.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Cenaze ve Cenaze ile İlgili Eşyanın Serbest Dolaşıma Sokulması

 

BİRİNCİ AYIRIM

Savaş Kurbanları Anıtları ile Mezarlıklar İçin Gelen Eşya

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 101 (1) Türkiye’de gömülü bulunan yabancı ülkelerin savaş kurbanlarının mezarlıkları, mezarları veya anıtlarının inşası, bakımı ya da süslenmesi için serbest dolaşıma sokulan eşyaya muafiyet tanınır.

 

İKİNCİ AYIRIM

Tabutlar, Cenaze Kül Kapları ve Süsleme Niteliği Olan Cenaze Levazımatı

 

Muafiyetin kapsamı

MADDE 102– (1) Aşağıda yer alan eşyaya muafiyet tanınır:

a) Mezarlıklara veya milli abidelere konulmak üzere getirilen veya gönderilen çelenk, bayrak ve bu mahiyetteki eşya ile bunların teferruatı, içinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bulunan tabut, vazo ve sair kaplar ve bunlarla birlikte getirilen veya önceden ya da sonradan gönderilen çiçek, çelenk ve bu mahiyetteki eşya.

b) Yabancı bir ülkede ikamet eden kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesine bir cenaze veya mezar ziyareti amacıyla beraberinde getirdiği miktar ve nitelik itibarıyla ticari değer taşımadıkları tespit edilen çiçek, çelenk ve diğer benzeri süsleme eşyası.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Eşya

 

BİRİNCİ AYIRIM

Malul ve Sakatlar ile Diğer Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya

 

Görme engellilerin kullanımına mahsus eşya

MADDE 103– (1) Görme engellilerin eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak üzere özel suretle imal edilmiş ve ek-12’deki listede yer alan eşyaya muafiyet tanınır.

(2) Söz konusu muafiyet;

a) Görme engellilerin kendi kullanımları için getirdikleri,

b) Genel olarak görme engellilerin eğitimi veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik kamu yararına faaliyette bulunan dernekler, vakıflar ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum veya kuruluşlarca ithal edilen ve ek-12’deki listede yer alan,

eşya için tanınır.

 

Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya

MADDE 104- (1) Görme engelliler hariç olmak üzere, malul ve sakatların hayatlarını idame ettirmesi için kişisel kullanımlarına mahsus özel surette imal edilmiş olup,

a) Malul ve sakatların bizzat kendileri tarafından,

b) Malul ve sakatlara yardım sağlanması amacına yönelik olarak kamu yararına faaliyette bulunan vakıflar ve dernekler ile resmi kurumlara karşılıksız gönderilen ve ücretsiz dağıtılmak üzere belirtilen dernek, vakıf ve resmi kurumlar tarafından,

serbest dolaşıma sokulan motorlu veya motorsuz koltuk, bisiklet ve diğer eşyaya,

c) Kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilenler tarafından ithal edilen, malul ve sakat kişileri toplu olarak taşımaya yönelik, malul ve sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan motorlu kara nakil vasıtalarına,

muafiyet tanınır.

(2) Gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmamak kaydıyla;

a) Münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.’ye kadar olan otomobillere,

b) El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat malul ve sakat kişi tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan, malul ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya kişi ile iş akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü tarafından kullanılan vasıtalardan motor silindir hacmi 2500 cc.ye kadar olan;

1) 8702.10.91.13.00 ve 8702.10.99.13.00 GTİP’lerinde yer alan minibüslere,

2) Portatif koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil altı ila dokuz oturma yeri olan, malul ve sakat kişinin rahatça taşınabilmesine imkan verecek tavan yüksekliğine sahip olan motorlu kara nakil vasıtalarına,

muafiyet tanınır.

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde yer alan muafiyet uygulamasında, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler için vasıtaların özel tertibatlı olması gerekmez.

(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan vasıtaların gümrük vergilerinden muaf olarak ithaline izin verilebilmesi için malul ve sakat kişinin bu tür bir araca ihtiyacı bulunduğuna ilgili gümrük idaresince kanaat getirilmesi gerekir.

(5) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasında arazi taşıtları yararlandırılmaz.

 

İKİNCİ AYIRIM

Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen Eşya

 

                Muafiyetin kapsamı

MADDE 105 (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından;

a) Kriz hallerinde zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak amacıyla,

b) Söz konusu kurumların mülkiyetinde kalmak kaydıyla kriz hallerinden zarar görenlerin ücretsiz olarak kullanımına sunulmak üzere,

serbest dolaşıma sokulan eşya için gümrük vergileri aranmaz.

(2) Yardım kuruluşları tarafından kriz hali süresince kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla serbest dolaşıma sokulan eşyaya da muafiyet tanınır.

(3) Kriz hallerinden zarar gören bölgelerin yeniden inşasına yönelik madde ve malzemeler muafiyet kapsamı dışındadır.

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Uluslararası Spor Müsabakalarında Kullanılmak Üzere Getirilen Eczacılık Ürünleri

 

Eczacılık ürünleri

MADDE 106– (1) Türkiye Gümrük Bölgesinde düzenlenen uluslararası spor müsabakalarına katılmak üzere gelen sporcular ile yarışmalara katılan hayvanlar için tıbbi amaçla kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünlerine, bu sporcu ve hayvanların Türkiye’de kaldıkları süreye uygun miktarda olmak ve kullanıldıkları mahal dışına çıkarılmamak kaydıyla muafiyet tanınır.

 

ONUNCU BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar

MADDE 107- (1) Bu Kısım kapsamında, muaf olarak serbest dolaşıma sokulan her türlü eşya, gümrük idaresinden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez, satılamaz veya muafiyet amacı dışında kullanılamaz.

(2) Bu Kısım kapsamında belirtilen eşyanın muafiyet amacına uygun kullanılmak ve gümrük idaresinden izin alınmak kaydıyla muafiyet hakkına sahip başka bir kişi, kurum veya kuruluşa ödünç verilmesinde, kiralanmasında, devredilmesinde veya satılmasında gümrük vergileri aranmaz.

(3) Muafen serbest dolaşıma sokulan eşyayı muafiyet koşullarını kaybeden veya başka amaçlarla kullanmayı talep eden kişi, kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur.

(4) Birinci fıkra hükmü;

a) 46, 48, 50, 53, 57 ve 80 inci maddede yer alan eşya için bir yıl,

b) 104 üncü maddede yer alan eşya için üç yıl,

olarak uygulanır. 80 inci maddedeki eşya için, kiralamaya veya devredilmeye ilişkin sınırlamalarda bu hakkın kötüye kullanılma riskinin bulunması hallerinde bu süre Müsteşarlıkça üç yıla kadar uzatılabilir.

(5) 104 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araçların fiili ithal tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe başka bir malul ve sakat olan bir kişiye; on yıl geçmedikçe malul ve sakat olmayan kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz.

(6) 95 ve 96 ncı madde hükümleri uyarınca gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulan yakıtlar, içerisinde ithal edildikleri ulaşım araçlarından başka bir araçta kullanılamaz, ulaşım aracı için gerekli olan tamir süresi haricinde söz konusu ulaşım aracından çıkarılamaz, depolanamaz, satılamaz ve devredilemez.

(7) Bu madde hükümlerine aykırı işlem yapılması halinde, eşyanın gümrük vergileri Kanunun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur.

 

Yedek parça ve aksesuar

MADDE 108- (1) 71, 73, 78, 103 ve 104 üncü maddelerde belirtilen eşyaya uygun parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama veya tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsamındadır. Söz konusu malzemenin bu tür alet ve cihazlarla aynı zamanda serbest dolaşıma sokulması gerekir. Daha sonra serbest dolaşıma sokulmaları halinde; malzemenin, daha önce gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma giren alet ve cihazlarla ilgili olduklarının gümrük idaresine tevsiki şarttır.

 

Alkol ve tütün ürünleri

MADDE 109– (1) 58, 59 ve 60 ıncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri için bu Kısım kapsamında muafiyet uygulanmaz.

 

Çift uyruklu kişiler

MADDE 110- (1) 46 ncı maddede belirtilen eşyayı muafen serbest dolaşıma sokan kişiler hariç olmak üzere, bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında kişilerin çift uyruklu olup olmadığı dikkate alınmaz.

 

                Mücbir sebep ve beklenmeyen haller

MADDE 111- (1) Bu Kısım kapsamında;

a) Mücbir sebep halleri;

1) Kararda belirtilen kriz hallerini,

2) Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş halini,

3) Kısmi veya genel seferberlik ilanını,

4) Terörü,

5) Kaza, hastalık ve gözaltında bulunma, tutukluluk veya hükümlülük hallerini,

6) Yükümlünün iflasını,

7) Yükümlü faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulmasını,

b) Beklenmeyen haller;

1) Ulaştırma şartlarındaki beklenmeyen değişiklikleri,

2) İlgilinin iradesi dışında ve kendi kusurundan kaynaklanmaksızın ortaya çıkan ve bu hakkın kullanımını doğrudan etkileyen halleri,

ifade eder.

 

Diğer mevzuat 

MADDE 112- (1) Bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz.

 

ALTINCI KISIM

Geri Gelen Eşya İçin İthalat Vergilerinden Muafiyet Tanınmasına İlişkin

Özel Haller

 

                Muafiyet tanınacak eşya

MADDE 113- (1) Kanunun 169 uncu maddesi hükmü çerçevesinde aşağıdaki durumlardan birine uygun olarak geri gelen eşya ayniyeti değişmeden yeniden ithal edilen eşya olarak kabul edilerek ithalat vergilerinden muaf tutulur:

a) Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra sadece görünümü ile ilgili bakımın sürdürülmesi için gerekli işleme tabi tutulmuş eşya ithalat vergilerinden muaftır.

b) Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra, sadece görünüşü ile ilgili bakımın sürdürülmesi için gerekli işleme tabi tutulduğu halde, amaçlanan kullanıma uygun olmadığı ya da kusurlu olduğu saptanmakla birlikte, bu tür bir bakım veya kontrol sadece eşyayı iyi durumda tutmak veya tamir etmek için yapılmışsa veya amaçlanan kullanım için uygun olmadığı ancak bu tür bir bakım veya kontrol işleminden sonra ortaya çıkmışsa, eşya için gümrük vergileri aranmaz.

 

Muafiyet tanınması için gerekli olan şartlar

MADDE 114– (1) 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü çerçevesinde bakım veya kontrol işlemine tabi tutulması sonucunda eşyanın bünyesi ve niteliği değiştiği, dolayısıyla vergi yükümlülüğü doğduğu takdirde ithalat vergileri tahsil olunur.

(2) Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında mücbir sebeplerle eşyayı iyi durumda tutmak için tamir veya bakım işlemine tabi tutmak zorunluluğu doğduğu durumlarda, gümrük idarelerine yeterli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle bu durumun tevsiki halinde ithalat vergileri aranmaz. Bu durumda, geri gelen eşyanın kıymeti, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildiği tarihteki kıymetinden daha yüksek olmamalıdır.

(3) Eşyayı iyi durumda tutmak için gerekli tamir veya bakım işlemi deyiminden, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunduğu süre içerisinde yapılmadığı takdirde, bunların normal olarak amaçlanan kullanımını imkansız hale getirecek bir çalışma bozukluğunu ya da maddi hasarını önlemek için zorunlu olan işlem anlaşılır.

(4) Eşyayı iyi durumda tutmak için yapılması gereken tamir veya bakım işlemi yedek parça kullanımını gerektirdiğinde, bu parçaların kullanımı eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildiği tarihteki biçiminde tutmakla sınırlı kalmalıdır.

 

YEDİNCİ KISIM

Teminat Aranmayacak ve Kısmi Teminat Uygulanacak Haller

 

Teminat aranmayacak haller

MADDE 115- (1) Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun 202 nci maddesi hükmü uyarınca;

a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, sermayesinin tamamı Devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşlarının ve Türkiye’deki yabancı misyon şeflerinin garanti mektupları vermeleri halinde,

b) Ticari miktar ve mahiyette olmakla beraber Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girecek ve sözlü beyana tabi eşyadan, sevkiyatı düzenli haldeki benzer sevkiyatların bir parçası olmayan ve daha büyük bir nakliyatın bir parçası olup da bağımsız bir taşıyıcı tarafından taşınmayan ve kıymeti sevkiyat ve beyan başına 500 Avro’yu aşmayan eşya için,

c) Gümrük antrepo rejimi altında fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için,

ç) Kanunun 167 nci maddesi hükümleri çerçevesinde serbest dolaşıma girişte sözlü beyan edilecek ticari nitelikte olmayan eşya için,

d) Yolculara ait eşya ve taşıtların dahili transit kapsamında naklinde ve bu taşıtların geçici olarak Türkiye’de kaldıkları süre için,

e) Kanunun 103 üncü maddesi hükmü çerçevesinde teminat aranmak suretiyle antrepo rejimine tabi tutulmuş eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki bir gümrük antreposundan diğerine naklinde,

teminat aranmaz.

 

Kısmi teminat uygulanacak haller

MADDE 116- (1) Aşağıda belirtilen hallerde kısmi teminat uygulanır:

a) Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde dahilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmiş kısmi teminat uygulamaları hükümleri saklıdır.

b) Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergileri tutarının %10’una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

c) Deniz ve karayolu taşımacılığında global teminat uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

ç) Kanunun ekonomik etkili rejimlere ilişkin maddelerinde teminat alınması öngörülen durumlarda, yükümlünün güvenilirliği ve geçmiş performansı dikkate alınarak, belirlenecek teminat tutarını ithalat veya ihracat vergilerinin %10’una kadar indirme konusunda genel düzenleme yapmaya Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

 

SEKİZİNCİ KISIM

Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması

 

Geri verme veya kaldırma

MADDE 117- (1) Kanunun 214 üncü maddesi hükmü çerçevesinde; geri verme deyimi ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesi, kaldırma deyimi henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesi anlamına gelir.

 

Vergilerin geri verileceği veya kaldırılacağı durumlar

MADDE 118– (1) Gümrük vergileri;

a) İthalat vergilerinden kısmi veya tam muafiyet öngören bir gümrük rejimi altında veya nihai kullanımları nedeniyle tercihli bir tarife uygulanmak suretiyle serbest dolaşıma girmiş iken çalınan eşyanın bulunarak yeniden tabi olduğu gümrük rejimi altına alınması,

b) İthalat vergilerinden kısmi veya tam muafiyet uygulanmak suretiyle ithal edilmesi gereken bir rejime tabi iken yanlışlıkla başka bir rejime tabi tutulan eşyanın, kasıt bulunmadığının tespiti kaydıyla bu durumun anlaşılmasıyla birlikte tabi olması gereken gümrük rejimi altına alınması,

c) Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş bulunan eşyanın teslimi esnasında veya sonrasında ortaya çıkan kusurlarının giderilmesi ya da ithallerine esas teşkil eden sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla hariçte işleme rejimi kapsamında bedelsiz olarak yabancı ülkedeki satıcısına geri gönderildiği durumlarda, satıcı tarafından, eşyanın kusurlarının giderilmemesi ya da bu şekildeki işlemin ekonomik olmaması nedeniyle daimi olarak kendisinde kalmasına karar verilmesi,

ç) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş bulunan eşyanın adli makamlarca iç piyasada satışının yasaklanmış olması nedeniyle; eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi veya gümrük idaresinin kontrolü altında imha edilmesi ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanılmadığının tespit edilmesi,

d) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesine giren bir eşyanın, beyan sahibinin hatasından kaynaklanmayan bir nedenle alıcısına tesliminin mümkün olmaması,

e) Gönderen kişi tarafından eşyanın yanlış adrese gönderilmesi,

f) Sipariş verilirken yapılan hata nedeniyle eşyanın, alıcısı tarafından amaçlanan kullanıma uygun bulunmaması,

g) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın, bu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde dahilde kullanım veya satışının mümkün olmaması nedeniyle, alıcısı tarafından amaçlanan kullanıma uygun bulunmaması,

ğ) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş bulunan eşyanın, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufları sonucunda kullanımının önemli ölçüde kısıtlanmış veya yasaklanmış olması,

h) Yürürlükteki mevzuat gereğince gümrük vergilerinden kısmi veya tam muafiyet uygulanmak suretiyle ithal edilmesi gereken eşya için ilgili kişiye atfedilecek bir hata olmaksızın gümrük idaresince vergi tahakkuk ettirilmiş olması,

ı) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın, ithale esas teşkil eden sözleşme hükümlerine göre teslimi gereken tarihten sonra alıcıya ulaşmış olması,

i) Türkiye Gümrük Bölgesinde satışı mümkün olmayan eşyanın, bedelsiz olarak yabancı memleketlerde sosyal, kültürel, hayri ve sıhhi maksatlarla kurulmuş dernek, vakıf ve teşekküllerin Türkiye Gümrük Bölgesinde temsil edildikleri kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ya da benzeri eşyanın, gümrük vergilerinden muaf olarak Türkiye Gümrük Bölgesine ithal etme hakkı bulunan bahsi geçen kurum ve kuruluşlara devredilmesi,

j) Kanunun 181 inci maddesi hükmü saklı kalmak üzere, doğmuş olan bir gümrük yükümlülüğü için 119 uncu maddenin altıncı fıkrasında yer alan diğer koşulların sağlanmış olması kaydıyla, yükümlü tarafından eşyanın tercihli rejim uygulanmak suretiyle serbest dolaşıma girmesini sağlayan menşe şahadetnamesi, dolaşım belgesi veya benzeri geçerli bir belge ibraz edilmesi,

k) Taşıma aracının varış yerinde açılamaması dolayısıyla boşaltılmasının mümkün olmaması nedeniyle eşyanın iade edilmesi,

halinde geri verilir veya kaldırılır.

 

Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin şartlar

MADDE 119– (1) Bu maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 118 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ila (i) bentlerinde belirtilen geri verme veya kaldırma; söz konusu eşyanın imha edilmesi, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak devredilmesi halleri hariç olmak üzere eşyanın gümrük kontrolü altında yabancı bir ülkeye ihraç edilmesi halinde mümkündür.

(2) Gümrük idareleri, ilgilinin talebi üzerine, eşyanın ihracı yerine; imhasına, ihraç amacıyla transit veya gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasına veya serbest bölgeye konulmasına izin verir. Söz konusu işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulan eşya, serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlendirilir. Gümrük idareleri, bu eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlendirilmesi hususunda gerekli tüm önlemleri alır.

(3) 118 inci maddenin (b) bendinde yer alan eşya, yeniden tabi olması gereken gümrük rejimi altına alınmadan ihraç edilmişse, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması Kanunun 212 nci maddesinde yer alan diğer şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla mümkündür.

(4) 118 inci maddenin (e) bendinde yer alan eşyaya ait vergilerin geri verilmesi veya alınmaması, eşyanın yabancı ülkedeki satıcısına veya satıcısının gösterdiği adrese ihraç edilmesi şartıyla mümkündür.

(5) İthalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, eşyanın yabancı bir ülkeye ihraç edilmeden önce Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılmamış ve satılmamış olması şartına bağlıdır.

(6) 118 inci maddenin (j) bendi hükmü çerçevesinde vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına esas teşkil olmak üzere ibraz edilen belgelerin söz konusu eşya ile ilgili olması ve tercihli tarife uygulanmasına ilişkin diğer tüm şartları taşıması gerekir. Bu durumda, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması için eşyanın gümrük idaresine sunulması şarttır. Eşyanın gümrük idaresine sunulamadığı durumlarda, ibraz edilen belgelerin söz konusu eşya ile ilgili olduğunun tevsiki gerekir.

(7) Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılabilmesi için, ihracı öngörülen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden fiili ihracatının gerçekleştirildiğine; imhası öngörülen eşyanın gümrük denetimi altında imha edildiğine dair tevsik edici tüm bilgi ve belgenin ibrazı gerekir.

(8) Gümrük idareleri, bu Kısmın uygulanmasında ortaya çıkabilecek kötüye kullanımları önlemek üzere gerekli tedbiri alır.

 

Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasının kabul edilmeyeceği durumlar

MADDE 120- (1) Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin başvurular;

a) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girip ihraç edilen eşyanın, 119 uncu maddede yer alan nedenler dışında satılamamış olması,

b) Kanun ve bu Kararda açıkça belirtilen haller saklı kalmak üzere, vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma giren eşyanın herhangi bir nedenle gümrük idaresi tarafından imhasına karar verilmesi,

c) Eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tercihli tarife uygulanmasına esas teşkil etmek üzere ibraz edilen belgelerin sahte, geçersiz veya usulsüz olarak düzenlenmesi ile yükümlünün illiyetinin bulunmadığının anlaşılması,

halinde kabul edilmez.

 

DOKUZUNCU KISIM

Fazla Çalışma Ücreti Tahsili

 

Çalışma saatleri dışında hizmet talebi

Madde 121- (1) Normal çalışma saatleri dışında çalışma başvurusu, mesai saatleri içinde elektronik ortamda, bunun mümkün olmaması halinde yazılı olarak yapılır.

(2) Fazla çalışma için belirlenen saatlerin aşılması durumunda,  aşılan süre nispetinde ayrıca fazla çalışma ücreti tahsil edilir.

(3) Yükümlünün talebi halinde global olarak fazla çalışma ücreti yatırılması ve her fazla çalışma talep dilekçesi konusu tutarın toplam miktardan mahsup edilmek suretiyle işlem tesisi mümkündür. Global olarak tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen fazla çalışma ücretlerinin mahsup işlemleri izleyen ayın en geç üçüncü günü mesai bitimine kadar yapılır.

(4) Hava, deniz ve karayolu taşıma sektör temsilcilerince mesai dışı gümrük hizmeti taleplerinin tüm taşımaya yaygınlaştırılarak karşılanması hususunda talepte bulunulması ve gümrük işlemlerinin tamamını kapsayacak şekilde taleplerin gümrük idaresince karşılanması yönünde Müsteşarlık ile yazılı mutabakat sağlanması halinde anılan sektör temsilcilerinin ödeyeceği fazla çalışma ücreti, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir.

 

Fazla çalışma ücretleri

Madde 122- (1) Talep sahibi tarafından yatırılacak fazla çalışma ücreti;

a) Saat başına; ihracat işlemleri için 5.00 TL,  diğer işlemler için 12.00 TL,

b) Türk plakalı kamyonlar için kamyon başına; ihracat işlemlerinde 12.00 TL, diğer işlemlerde 19.00 TL,

olarak uygulanır.

(2) Bu Kararda yer alan fazla çalışmaya ilişkin tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır.

(3) Fazla çalışma süresi, görevli personel başına normal günlerde yedi; hafta tatili, ulusal ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde ondört saati geçemez.

(4) Hafta içi uygulanan fazla çalışma saat ücreti ile hafta sonu uygulanan fazla çalışma saat ücreti arasında ayırım yapılmaz.

(5) Fazla çalışma yapacak personelin işlem mahalline götürülüp getirilmesi talep edenler tarafından sağlanmaması halinde yol masrafları da bu kişilerce karşılanır. Yol masrafları global olarak tahsil edilmez.

 

Tahakkuk ve tahsil

Madde 123- (1) Fazla çalışma ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde fazla çalışılan süre ile işin ve işlemin özelliğine, işin görüleceği mahallin gümrük idaresine olan uzaklığına göre görevlendirilen personel sayısı ve çalışma saat ücreti esas alınarak hesaplanır.

(2) Fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tahsilinde, Kanunun 221 inci maddesi ve bu Kararın 121 inci maddesi hükümlerine göre, birim fazla çalışma ücreti ve süre kıstası dışında herhangi bir kıstas aranmaz.

(3) Bir işte birden fazla memur çalıştığı takdirde, her memur için aynı miktarda fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilir.

 

Ücretlerin alınması

Madde 124- (1) Fazla çalışma ücretleri ile varsa yolluklar doğrudan saymanlıklara veya gümrük vergilerinin tahsiline yetkili bankalardaki ilgili saymanlık hesabına yatırılır.

(2) Emanete alınan ve tahakkukları kesinleşen fazla çalışma ücretleri Kanunun 221 inci maddesine istinaden en geç izleyen ayın üçüncü günü mesai bitimine kadar, izleyen ayın üçüncü gününün resmi tatile rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş günü, Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılır.

(3) Yollukların tamamı ise ilgili hükümler çerçevesinde hak sahibi personele ödenir.

 

Yolcular ve yolcuların kişisel kullanımına mahsus taşıtları

Madde 125- (1) Yolcular ile yolcuların kişisel kullanımına mahsus ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlardan fazla çalışma ücreti tahsil edilmez. Bu işlerle görevli memurların çalışma saatleri, aralarında nöbet esasına göre düzenlenir.

 

ONUNCU KISIM

Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar

 

Dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullar     

MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Müsteşarlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkinin kullanılmasında hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler için gümrük müşaviri istihdamı aranır.

 

                İşlemlerin ücretlendirilmesi

MADDE 127– (1) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, Müsteşarlıkça kolaylaştırılan gümrük beyanı kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında ilave ücret alamaz.

 

Sorumluluk ve yetkinin iptali

MADDE 128- (1) 126 ncı madde uyarınca dolaylı temsilcilik yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, aynı maddede belirlenmiş nitelikleri taşıyan personelinin düzenleyip imzaladığı gümrük beyannamesi veya beyanname olarak kabul edilen diğer belgelerden dolayı gümrük mevzuatı uyarınca vergi kaybına neden olan bir fiilin işlendiğinin bilindiği veya bilinmesi gerektiği hallerde, ortaya çıkan kamu alacağından dolaylı temsilci yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tüzel kişilik olarak, gelen eşyada alıcı, gönderilen eşyada ise gönderici ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(2) 126 ncı madde kapsamında yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunduğunun, ancak bu durumun bilgileri dışında olduğunun, bununla birlikte, bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceğinin Müsteşarlığın merkez denetim elamanlarınca rapora bağlandığı durumlarda, ilk defasında gerçekleştirilen gümrük işleminde kusurlu sayıldığı yazılı olarak bildirilir. Bu hususun bir takvim yılı içerisinde tekerrür etmesi halinde üç ay süreyle dolaylı temsil yoluyla gümrük beyanı yapılmasına izin verilmez. Söz konusu posta idaresi ya da şirketler hakkında 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten kesinleşen hüküm bulunması durumunda ise 126 ncı madde kapsamında verilen dolaylı temsil yoluyla beyanda bulunma yetkisi iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe 126 ncı madde uyarınca dolaylı temsil yoluyla beyanda bulunma yetkisi verilmez.

(4) Müsteşarlıkça belirlenen koşulları sonradan kaybettiği ya da şartlara uymadığı tespit edilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere, bu koşulları yeniden sağlayıncaya kadar ya da şartları yerine getirinceye kadar bu yetkiden yararlanmalarına izin verilmez.

(5) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, bu Kısımda yer alan hükümlere aykırı davrandıklarının tespiti halinde, gerçekleştirilen gümrük işleminde kusurlu sayıldığı yazılı olarak bildirilir. Bu hususun bir takvim yılı içerisinde tekerrür etmesi halinde üç ay süreyle dolaylı temsil yetkisini kullanmaktan alıkonulur.

 

ONBİRİNCİ KISIM

Diğer Hükümler

 

Hariçte işleme rejimi kapsamında katma değer uygulaması

MADDE 129– (1) Kanunun 141 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca, hariçte işleme rejimi kapsamında işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde geçici ihracat eşyasına uygulanacak vergi oranı sıfır ise veya geçici ihraç eşyasına ilişkin ithalat vergileri işlem görmüş ürüne ilişkin ithalat vergilerinden daha yüksek veya eşit ise işlem görmüş ürünün vergilendirilmesinde; kıymet farkının esas alınması suretiyle ithalat vergileri hesaplanır.

(2) Birinci fıkra, ticari nitelikte olmayan eşya hariç olmak üzere, Kanunun tercihli olmayan menşe kuralları çerçevesinde sıfır vergi oranıyla serbest dolaşıma girmiş Türk menşeli olmayan geçici ihraç eşyasına uygulanmaz.

(3) Kanunun 24 ila 30 uncu maddeleri, gerekli uyarlamalar yapılarak, geçici ihraç eşyasının dikkate alınmadığı işleme maliyetlerinde uygulanır.

 

Vergi tahakkukunu izleme defterine kaydedilmeyecek miktar

MADDE 130– (l) a) Kanunun 195 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen “Vergi tutarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen seviyenin altında kaldığı hallerde, hesaplanan vergilerin Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine kaydedilmekle birlikte, bunların özel durumu defterde belirtilir” hükmünde yer alan vergi tutarı,

b) Kanunun 215 inci maddesinde yer alan geri verme veya kaldırma işlemine tabi olmayacak gümrük vergileri miktarı,

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinde yer alan miktar olarak tespit edilmiştir.

 

Dökme eşyada eksiklik ve fazlalık oranları

MADDE 131- (1) Eşyanın tabiatından kaynaklanan farklılıklar saklı kalmak üzere dökme gelen;

a) Ek-13’teki listede yer alan eşya için aynı ekte yer alan oranları aşmayan ve taşınmasında ortaya çıkan farklılıklar için,

b) Ek-13’teki listede yer almayan dökme eşyanın taşınmasından ortaya çıkan ve %3’ü aşmayan farklılıklar için,

özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz.

 

 

ONİKİNCİ KISIM

Son Hükümler

 

Gümrük tarife istatistik pozisyonu değişikliği

MADDE 132- (1) Bu Kararın uygulanmasında eklerde yer alan eşyanın tanımları esas alınır. Eklerde yer alan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yapılacak değişiklikler bu Kararın uygulamasını etkilemez.

 

Anlaşma veya sözleşme hükümleri

MADDE 133- (1) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma veya sözleşme hükümleri saklıdır.

 

Yetki

MADDE 134– (1) 45, 58 ve 59 uncu maddelerde belirtilen eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye ve sınırlamaya,

(2) Bu Kararda yer alan hususlarda düzenleme yapmaya ve gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya,

(3) 111 inci maddede yer alan mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin tevsiki koşuluyla, kişiye ait bir hakkın kullanımına ilişkin olarak, maddede belirtilen haller dikkate alınarak belirlenen süreleri uzatmaya,

(4) Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mağaza açma izni vermeye; bu mağazalardan satışı yapılabilecek eşyayı, mağazalardan eşya alabilecek kişileri ve eşya alma sürelerini belirlemeye; mağazaların kuruluş, işleyiş, satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını düzenlemeye,

(5) 126 ncı madde uyarınca dolaylı temsilcilik yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı  kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ihracat rejimi ile serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında farklı alıcılar veya göndericilere ait eşyanın gümrük beyanı ile temsilci tayin edilmesi işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve gerekli görülebilecek her türlü tedbiri almaya,

(6) 115 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kuruluşların taahhütlerini ihlal ettiklerinin belirlenmesi halinde müteakip işlemleri için garanti mektubu yerine teminat istemeye,

(7) Ek-9’daki listenin (B) bölümünde yer alan eşyaya ilişkin düzenleme yapmaya,

Müsteşarlık yetkilidir.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 135– (1) 11/4/1983 tarihli ve 8/6338 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 13/1/2000 tarihli ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar, 7/1/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar, 7/2/2000 tarihli ve 2000/186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 22/12/2003 tarihli ve 2003/6661 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar ile bunların ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatta, bu madde ile yürürlükten kaldırılan mevzuata yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

 

 

Karardan önceki mevzuatın uygulanması  

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş eşya ile ilgili olarak, yükümlü lehine olan hükümlere göre işlem yapılır.

 

Yürürlük

MADDE 136- (1) Bu Karar 7/10/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 137– (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 


EK-1

 

SPORTİF AMAÇLARLA İTHAL EDİLEN KİŞİSEL EŞYA VE SPOR MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

 

A) Seyahat edenlere ait kişisel eşya

 

a) Giysi

b) Tuvalet malzemesi

c) Kişisel mücevherat

ç) Sabit ve hareketli resim kameraları ile birlikte bunlara ait makul miktarda film ve aksesuar

d) Taşınabilir slayt ve film projektörleri ve aksesuarları ile birlikte bunlara ait makul miktarda slayt ve film

e) Video kameraları ve taşınabilir video kaydedicileri ile makul miktardaki bant

f) Taşınabilir müzik aletleri

g) Taşınabilir gramofon ve plaklar

ğ) Taşınabilir ses kaydediciler ve kaydedilmiş sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (dikte edici makineler ve bantları dahil)

h) Taşınabilir telsiz alıcıları

ı) Taşınabilir televizyon setleri

i) Taşınabilir daktilolar

j) Taşınabilir hesap makineleri

k) Taşınabilir kişisel bilgisayarlar

l) Dürbünler

m) Çocuk arabaları

n) Özürlüler için tekerlekli arabalar

o) Çadır ve diğer kamp malzemeleri, dalgıçlık malzemeleri, avcılık silahları ve mühimmatı, motorize olmayan bisikletler, 5,5 metre uzunluğun altındaki kano ve eskimo kayıkları, skiler, deniz raketleri, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri

ö) Taşınabilir diyaliz ve benzeri tıbbi donanım ve bunlarla birlikte kullanılmak üzere ithal edilmiş tek kullanımlık malzeme

p) Kişisel olduğu açıkça belli olan diğer eşyalar

 

B) Sportif amaçlarla ithal edilen eşya

 

a) Pist ve saha donanımı

1) Engeller

2) Ciritler, diskler, sırıklar, gülleler, çekiçler

b) Top oyunları donanımı

1) Her türlü toplar

2) Raketler, sopalar, golf sopaları, çubuklar ve benzerleri

3) Her türlü net (ağ)

4) Gol potaları

c) Kış sporları donanımı

1) Kar kayak ve sopaları

2) Patenler

3) Kızaklar

4) Körling donanımı

ç) Her türlü spor elbiseleri, ayakkabılar, eldivenler, başlıklar vs.

d) Su sporları donanımı

1) Kano ve eskimo kayıkları

2) Yelkenli ve kürekli kayıklar, yelken, kürek ve kısa kürekler

3) Sörf tahtaları ve yelkenleri

e) Motorlu taşıtlar ve araçlar

1) Arabalar

2) Motorlu bisikletler

3) Motorlu kayıklar

f) Diğer sportif amaçlar için donanım

1) Spor silahları ve mühimmatı

2) Motorsuz ok ve yayları

3) Okçuların ok ve yayları

4) Eskrim aletleri

5) Jimnastik aletleri

6) Pusulalar

7) Güreş minderi

8) Ağırlık-kaldırma donanımı

9) Binicilik donanımı, tek kişilik, iki tekerlekli, tek atlı arabalar

10) Asılı planörler, delta kanatlar, rüzgar sörfleri

11) Dağcılık donanımı

12) Performansa eşlik edecek müzik kasetleri

g) Yardımcı donanım

1) Ölçme ve puanlama gösterim donanımı

2) Kan ve idrar testleri cihazları

 


EK-2

 

GEMİ ADAMLARININ İHTİYAÇ MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

 

A) Okumak için malzeme

 

a) Her türlü kitap

b) Muhabere yolları

c) Gazeteler, bülten ve periyodik dergiler

ç) Limanlardaki yardım tesisleri üzerine kitapçıklar

 

B) Görsel-işitsel malzeme

 

a) Kaydedilmiş ses veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar

b) Bant kaydediciler

c) Radyo ve televizyon setleri

ç) Sinematografik ve diğer projektörler

d) Bant veya disk üzerine yapılmış kayıtlar (lisan dersleri, radyo programları, kutlamalar, müzik ve eğlendirici malzeme)

e) Filmler (ekspoze (expose) edilmiş ve banyosu yapılmış)

f) Film slaytları

g) Video bantlar

 

C) Sportif amaçlı eşya

 

a) Sportif elbise

b) Toplar

c) Raket ve ağlar (net)

ç) Güverte oyunları

d) Atlet donanımı

e) Jimnastik donanımı

 

Ç) Hobi (özel uğraş) malzemesi

 

a) Müzik aletleri

b) Amatör drama için malzeme

c) Resim, heykel, ağaç işi ve metal işi, halı yapımı, vb. için malzeme


EK-3

 

HAYVANLARA İLİŞKİN LİSTE

 

a) Terbiye amacıyla,

b) Eğitim amacıyla,

c) Islah amacıyla,

ç) Nallamak veya tartmak amacıyla,

d) Veteriner tedavisi amacıyla,

e) Test etmek amacıyla (Örneğin satın almak için),

f) Şovlarda, sergilerde, yarışmalarda, gösterilerde veya rekabetlerde yer almak üzere,

g) Eğlence amacıyla (Sirk hayvanları gibi),

ğ) Tur amacıyla (Yolcuların evcil hayvanlarını kapsar),

h) Görev antrenmanı amacıyla (Polis köpekleri veya atları, dedektör köpekler, görme engelliler için köpekler gibi),

ı) Kurtarma operasyonlarında yer almak üzere,

i) Otlatmak için veya sürülerin mevsim göçü nedeniyle,

j) Çalışma veya taşıma performansı amacıyla,

k) Tıbbi amaçlar için (Yılan zehri teslimatı gibi) getirilenler.

 

 

 

EK-4

 

TURİSTİK REKLAM MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

 

a) Resmi ulusal turist ajansları tarafından saptanmış tanınmış temsilciliklerin veya muhabir bürolarında veya geçici ithalat gümrük idaresince onaylanmış diğer yerlerde sergilenmesi hedeflenmiş malzeme; resim ve çizimler, çerçevelenmiş fotoğraf veya büyütülmüş fotoğraflar, sanat kitapları, tablolar, kabartma veya litograflar, heykeller, goblenler ve benzeri sanat yapıtları

b) Gösteri malzemesi (gösteri-takımları, standlar ve benzeri eşya) ile birlikte böyle bir gösteride kullanılacak olan elektriksel ve mekanik donanım

c) Ücretsiz gösterilerde kullanılması hedeflenen belgesel filmler, kayıtlar, bant kayıtları ve diğer ses kayıtları (ticari reklam konusu olanlar ve genel satışa sunulmuş olanlar hariç)

ç) İhtiyaca yetecek miktarda bayrak

d) Dioramalar, ölçekli modeller, slaytlar, baskı klişeleri, fotoğraf negatifleri

e) Ulusal elişi, yerel kostüm ve benzeri folklor eşyalarından yeterli sayıda örnekler

 

 


EK-5

 

MESLEKİ TEÇHİZAT LİSTESİ

 

A) Basın için veya ses veya televizyon yayını için donanım

 

a) Basın için donanım

1) Kişisel bilgisayarlar

2) Telefaks donanımı

3) Daktilolar

4) Her türlü kamera (film ve elektronik kameralar)

5) Ses veya görüntü iletici, kaydedici veya kaydedilenleri tekrar vermeye mahsus cihazlar (teyp veya video kaydedicileri ve video göstericileri, mikrofonlar, seslendirme masaları, hoparlörler)

6) Test ve ölçüm aletleri ve cihazları (osilograflar, teyp ve video kaydı test sistemleri, multi metreler, alet kutu ve torbaları, vektörskoplar, video jeneratörleri vs.)

7) Aydınlatma donanımları (projektörler, konvektörler, tripodlar)

8) İşletme aksesuarları ( kasetler, pozmetreler, mercekler, tripodlar)

b)  Ses yayını donanımı

1) Yayın ileticileri veya yayın iletici-alıcıları

2) Yayın ağı veya kablosuna bağlanabilecek terminaller

3) Uydu bağlantıları benzeri telekomünikasyon donanımı

4) Sesli frekans üretici donanımı (ses alıcı, kaydedici veya kaydedilmiş olanı vermeye mahsus cihazlar)

5) Test ve ölçüm aletleri ve cihazları (osilograflar, teyp ve video kaydı test sistemleri, multimetreler, alet kutu ve torbaları, video jeneratörleri vs.)

6) İşletme aksesuarları (saatler, kronometreler, pusulalar, mikrofonlar, seslendirme masaları, ses bandı, jeneratör takımları, transformatörler, ısıtma havalandırma ve klima cihazları vb.)

7) Ses kaydetmeye mahsus eşya (boş veya kaydedilmiş)

c) Televizyon yayın donanımı

1) Televizyon kameraları

2) Telesinema

3) Test ve ölçüm cihaz ve aletleri

4) İletim ve tekrar-iletim cihazları

5) Komünikasyon cihazları

6) Ses veya görüntü kaydedici veya kaydedilenleri tekrar vermeye mahsus cihazlar (teyp ve video kaydedicileri, video kaydedicileri ve video göstericileri, mikrofonlar, seslendirme masaları, hoparlörler)

7) Aydınlatma donanımı (projektörler, konvektörler, tripodlar)

8) Yazıcı donanımı

9) İşletme aksesuarları (saatler, kronometreler, pusulalar, mercekler, pozmetreler, tripodlar, jeneratör takımları, transformatörler, ısıtma, klima ve havalandırma cihazları vs.)

10) Ses veya görüntü kaydetmeye mahsus eşya, (boş veya kaydedilmiş)

11) Müzik aletleri, kostümler, dekor ve diğer sahne malzemesi

ç) Yukarıda belirtilen amaçlar için özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar

1) Televizyon iletim taşıtları

2) Televizyon aksesuarları için taşıtlar

3) Video bandı kayıt taşıtları

4) Ses kaydedici veya kaydedilmiş sesi tekrar vermeye mahsus taşıtlar

5) Yavaş çekim taşıtları

6) Işık taşıtları

 

B) Sinematografik donanım

 

a) Aşağıdaki donanım

1) Her türlü kamera (film ve elektronik kameraları)

2) Test ve ölçüm alet ve cihazları (osilograflar, teyp ve video kaydı test sistemleri, multimetreler, alet kutuları ve torbaları, vektörskoplar, video jeneratörleri vs.)

3) Kamera kaydırma arabaları ve vinçleri

4) Aydınlatma donanımı (projektörler, konvertörler, tripodlar)

5) Yazım donanımı

6) Ses veya görüntü kaydetmeye veya kaydedilmiş olanı tekrar vermeye mahsus cihazlar (teyp ve video kayıt cihazları ve video görüntü verici cihazlar, mikrofonlar, seslendirme masaları, hoparlörler)

7) Ses veya görüntüyü kaydetmeye mahsus eşya ( boş veya kaydedilmiş)

8) İşletme aksesuarları

9) Müzik aletleri, kostümler, dekor ve diğer sahne malzemesi

b) Yukarıda belirtilen amaçlar için özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar

 

C) Diğer donanım

 

a) Montaj test, işletmeye alma, kontrol, makinelerin bakım ve tamiri, tesis, taşıma vasıtaları, vb. için donanım

1) Alet edevat

2) Elektrik cihazları (voltmetre, ampermetre, ölçüm kabloları, karşılaştırma devreleri, transformatörler, kayıt cihazları vb.) ve itenekli ayırıcılar (jig) da dahil olmak üzere ölçüm, kontrol veya test alet ve donanımı (sıcaklık, basınç, uzaklık, yükseklik, yüzey, hız vb.)

3) Makine veya tesislerin montajı sırasında veya montaj sonrasında fotoğraflarını çekmek için cihaz ve donanım

4) Gemilerin araştırmaları için cihazlar

b) İş adamları, iş verimliliği danışmanları, üretkenlik uzmanları, muhasebeciler ve benzeri uzmanlık alanlarındaki kişiler için gerekli donanım

1) Kişisel bilgisayarlar

2) Daktilolar

3) Ses veya görüntü iletimi, kaydın ve kaydedilmiş olanların yeniden verilmesi için cihazlar

4) Hesap makineleri ve cihazları

c) Topografik araştırma veya jeofiziksel olasılık araştırmaları yapan uzmanlar için gerekli donanım

1) Ölçüm cihaz ve aletleri

2) Delme donanımı

3) İletim ve iletişim donanımı

ç) Kirlilikle mücadele uzmanları için gerekli donanım

d) Doktor, cerrah, veteriner-cerrahlar, ebeler ve benzeri uzmanlık alanlarındaki kişiler için gerekli alet ve cihazlar

e) Bilim adamları için gerekli donanım

f) Özel veya kamuya açık gösterilerde kullanılacak tüm eşya (müzik aletleri, kostümler, dekorlar vb.) da dahil olmak üzere, sunucular, tiyatro kumpanyaları ve orkestralar için gerekli donanım

g) Öğretmenlerin ders verirken kullanacakları gerekli donanım

ğ) Fotoğrafçılık gezileri için gerekli donanım (her türden kamera, bantlar, pozmetreler, mercekler, tripodlar, monitörler, aydınlatma donanımı, modeller için moda eşya ve aksesuarları vb.)

 

EK-6

 

PEDAGOJİK MALZEME LİSTESİ

 

A) Ses veya görüntü kaydedici veya kaydedilmiş olanı yeniden vermeye mahsus cihazlar

 

a) Slayt ve saydam-resim projektörleri

b) Sinematografik projektörler

c) Geriden-gösterici projektörler ve episkoplar

ç) Manyetofon, manyetoskoplar ve video donanımı

d) Kapalı devre televizyon donanımı

 

B) Ses ve görüntü medyası kaydedici eşya

 

a) Slayt, saydam-resim ve mikrofilmler

b) Sinematografik filmler

c) Ses kaydetmeye mahsus eşya (manyetik bantlar, diskler)

ç) Video bantları

 

C) Özel uzmanlık malzemesi

 

a) Kütüphaneler için bibliyografik donanım ve sesli-görsel malzeme

b) Hareketli kütüphaneler

c) Lisan laboratuvarları

ç) Simültane yorum veya tercüme donanımı

d) Programlanmış öğretim makineleri, mekanik veya elektronik

e) Özürlü kişilerin eğitim veya mesleki eğitimi için özel olarak tasarlanmış materyal

 

Ç) Diğer materyaller

 

a) Duvar haritaları, modeller, grafikler, tablolar, fotoğraflar ve çizimler

b) Gösterim amaçları ile tasarlanmış model, alet ve cihazlar

c) Bir konunun öğretimine yönelik olarak hazırlanmış, görsel veya işitsel bilgi içeren kalemlerin toplamı (çalışma kitleri)

ç) Bir zanaat veya mesleğin öğrenilmesi için aletler, cihazlar ve makine-aletler

d) Yardım operasyonlarında kullanılmak üzere özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar dahil olmak üzere, yardım operasyonlarında çalışan kişilerin eğitimi için ithal edilen donanım

 

EK-7

 

EĞİTİM, BİLİM VEYA KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE BAĞLANTILI OLARAK İTHAL EDİLEN DİĞER EŞYAYA İLİŞKİN LİSTE

 

a) Drama gruplarına veya tiyatrolara bedelsiz ödünç olarak gönderilen kostümler ve sahne dekorları

b) Müzik tiyatrolarına veya orkestralara bedelsiz ödünç olarak gönderilen müzik partitürleri

gibi eşya


EK-8

  

SANAT ESERLERİ, KOLEKSİYON PARÇALARI VE ANTİKA EŞYAYA İLİŞKİN LİSTE

 

A) Sanat eserleri deyimi;

 

a) Resimler, kolajlar ve dekoratif süs tabakları,

b) Sanatçı tarafından tamamıyla elle yapılmış, mimari, mühendislik, ticari, topografik veya benzer amaçlara uygun plan ve çizimler hariç olmak üzere boyamalar ve çizimler, elle süslenmiş imalat malzemeleri, tiyatro dekorları, stüdyoların arka planları veya boyanmış tuvaller (G.T.İ.P.9701),

c) Orijinal gravürler, resimler ve litoğrafyalar,

ç) Sınırlı sayıda siyah ve beyaz veya renkli olarak üretilmiş, mekanik veya fotomekanik işlem içermemesi kaydıyla, uygulanan işlem veya kullanılan malzeme hesaba katılmaksızın sanatçı tarafından tamamen elle yapılmış bir veya birden çok kaplama (G.T.İ.P 9702.00.00)

d) Orijinal heykeller ve oyma işleri,

e) Bir sanatçı tarafından yapılmış olması halinde her çeşit malzemeden, sanatçı veya onun varisinin gözetimi altında ve sekiz kopya ile sınırlı olmak üzere heykel kalıpları (G.T.İ.P. 9703.00.00),

f) Duvar halıları (G.T.İ.P. 5805.00.00) ve duvar mefruşatı (G.T.İ.P. 6304.00.00) sanatçı tarafından tasarlanan orijinalinden el yapımı, her birinden sekizden fazla kopya olmaması halinde,

g) Tek parça seramikler (Tamamıyla sanatçı tarafından yapılmış ve imzalanmış.),

ğ) Emay işi bakır, tamamıyla el yapımı, stüdyonun veya sanatçının imzasını taşıyan sekiz adet kopya ile sınırlı, (mücevherat ile altın ve gümüş vb. madenlerden mamul eşya hariç),

h) Sanatçı tarafından çekilen, onun tarafından veya gözetimi altında basılan, onun tarafından imzalanan, numaralanan ve 30 kopya ile sınırlı olan fotoğraflar (her boyutta ve çerçevelenmiş olanlar dahil),

anlamına gelir.

 

B) Koleksiyon parçaları deyimi;

 

a) Posta pulları, harç pulları, posta işaretleri, ilk gün kapakları, önceden damgalanmış kırtasiye ve benzeri eşya (iptal edilmiş veya eğer iptal edilmemişse tedavülde olmayan veya tedavüle çıkarılmayacak olanlar)(G.T.İ.P. 9704.00),

b) Koleksiyon ve koleksiyon parçaları, zoolojik, botanik, mineralojik, anatomik, tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya numizmatik bilimlerine ait eşya (G.T.İ.P 9705.00.00),

anlamına gelir.

 

C) Antikalar deyimi, 100 yaşından eski olan ve sanat eserleri ile koleksiyoncu malzemeleri dışında kalan maddeler anlamına gelir (G.T.İ.P. 9706.00.00).

 


EK-9

 

 

YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ 
A) TÜKETİM MADDELERİ
a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
1- Sigaralar 400 adet
2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar) 100 adet
3- Puro 50 adet
4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) 250 gr.
5- Pipo tütünü 250 gr.
b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER
1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler 1 lt.
2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 2 lt.
c) KOZMETİK ÜRÜNLEREn fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon
ç) GIDA ÜRÜNLERİ
1- Çay 1 kg.
2- Çözülebilir hazır kahve 1 kg.
3- Kahve 1 kg.
4- Çikolata 1 kg.
5- Şekerden mamul yiyecek 1 kg.
B) DİĞER EŞYA
a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI
1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya
2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası
b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA
1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)
2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte)
3- Bir adet GPS yön bulma cihazı
4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)
5- Bir adet radyo veya radyo-teyp
6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD
7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti
8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet)
c) MÜZİK ALETLERİ
Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet
ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ
1- Bir adet kamp çadırı
2- Bir adet dalgıç takımı
3- Bir adet motorsuz şişirme bot
4- Bir adet yelken tertibatlı sörf
5- Bir çift yüzme paleti
6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)
7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)
d) SAĞLIK CİHAZLARI
1- Hasta yolcuya ait yatak
2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk
3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar
4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar
5- Gaz maskesi, koruyucu elbise
e) MUTFAK EŞYASI
Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri ile birer adet olmak üzere küçük ev aletleri
f) DİĞERLERİ
1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri veya posta veya kargo yoluyla gönderecekleri, Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu
2- Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası
3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar
4- Bir adet ütü
5- Bir adet bisiklet
6- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç)
7- Araçla birlikte yolculuk halinde, aracın kendisine ve sürücüsünün kullanımına mahsus diğer alet ve cihazlar ( Akü şarj cihazı, akü ile çalışan otomobil süpürgesi, akü ile çalışan buzluk vb.)
8- Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın
9- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla)

 

 

 

EK-10

 

EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜREL AMAÇLI KİTAP, YAYIN VE BELGELER

 

A) Kitaplar, Yayınlar ve Belgeler

 

G.T.İ.P TANIM
3705.90.10  Yalnızca kitap mikrofilmleri, çocuklar için hazırlanmış resimli kitaplar, çizim kitapları ve resim kitapları; okullar için alıştırma kitapları (çalışma kitapları), bulmaca kitapları, gazeteler ve sürekli yayınlar, basılı dokümanlar veya ticari özelliği olmayan ve ciltlenmemiş illüstrasyonlardan oluşan raporlar, basılı sayfalar ve kitap basmakta kullanılan reprodüksiyon provaları
 3705.10.00
3705.90.90
Yalnızca kitap basımında kullanılan reprodüksiyon filmleri
4903.00.00 Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya boyamaya mahsus albümler
 4905.99.00 Yalnızca jeoloji, zooloji, botanik, mineraloji, paleontoloji, arkeoloji, etnoloji, meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik gibi bilimsel dalların ilgi alanlarına giren haritalar, grafikler ve diyagramlar
4906.00.00 Yalnızca mimari, endüstriyel veya mühendislik planları ve tasarımları ve bunların reprodüksiyonları
 4911.10.90 Yalnızca– Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yayıncılar veya kitapçılar tarafından kitap ve yayın şeklinde satışa sunulan kitap ve yayın katalogları

– Film katalogları, kayıt veya eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte diğer görsel ve işitsel malzemeler

-Turizmi teşvik için hazırlanmış posterler ve turistik yayınlar, broşürler, rehberler, zaman çizelgeleri ve benzeri yayınlar: illüstrasyon içersin ya da içermesin özel nedenlerle yayınlanan, halkın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına seyahat etmesini teşvik etmek için tasarlananlar dahil olmak üzere, bu tür parçaların mikrofilmleri dahil
-Ücretsiz olarak dağıtılacak bibliyografik malumat malzemesi (1)
 4911.99.00.90 Yalnızca-Ciltsiz illüstrasyonlar, basılı sayfalar ve kitap çoğaltmakta kullanılan reprodüksiyon provaları, bu tür parçaların mikrokopyaları dahil (1)
-Halkın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında çalışmasını teşvik etmek amacıyla tasarlanan yayınlar; bu tür yayınların mikrofilmleri (1)
 9023.00.80 Yalnızca jeoloji, zooloji, botanik, mineraloji, paleontoloji, arkeoloji, etnoloji, meteroloji, klimatoloji ve jeofizik gibi bilimsel dalların ilgi alanına giren haritalar, grafikler ve diyagramlar

(1) Alanının %25’inden fazlasında reklam bulunan eşyaya muafiyet uygulanmaz. Turizm teşvik posterleri ve yayınlarında bu yüzde oran sadece özel ticari yayıncılığa uygulanır.

 

 

B) Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte Görsel ve İşitsel Malzeme

 

Birleşmiş Milletler veya Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve özel bir amaca yönelik olarak kurulan diğer kuruluşlar tarafından üretilen EK-11 sayılı listenin (A) bölümünde yer alan ve 70 inci maddede belirtilen şartlar çerçevesinde ithal edilen malzemeler.

 

EK-11

 

EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜREL ÖZELLİKTE GÖRSEL VE İŞİTSEL MALZEME

 

A) Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte Görsel ve İşitsel Malzeme(1)

 

G.T.İ.P. Tanım
3704.00.10 Levhalar ve filmler
 37.05 Yalnızca eğitsel bilimsel veya kültürel özellikte olanlar
 3706.10.99 Yalnızca-İthal edildiği sırada güncel haber değeri olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en çok iki kopya halinde ithal edilen, dünya haberleri veren filmler (ses bandı olsun veya olmasın)
-Dünya haberlerini gösteren filmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arşiv film malzemesi (ses bandı olsun veya olmasın)
-Özellikle gençler ve çocuklar için eğlence filmleri
-Eğitsel, bilimsel, kültürel özellikte diğer filmler
 3706.90.51 Yalnızca diğer pozitifler
3706.90.913706.90.99 Yalnızca-İthal edildiği sırada güncel haber değeri olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en çok iki kopya halinde ithal edilen, dünya haberleri veren filmler (ses bandı olsun veya olmasın)
-Dünya haberlerini gösteren filmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arşiv film malzemesi (ses bandı olsun veya olmasın)
-Özellikle gençler ve çocuklar için eğlence filmleri
-Eğitsel, bilimsel, kültürel özellikte diğer filmler
 4911.99.00.90 Yalnızca-Eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte, bilgisayara dayalı enformasyon ve dokümantasyon hizmetlerinde kullanılan mikrokartlar ve diğer bilgi ve kayıt ortamları
-Eğitim ve demonstrasyon için hazırlanmış duvar grafikleri
 85.23 Yalnızca eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte olanlar
 90.23 Yalnızca– Demonstrasyon ve eğitim için tasarlanmış, eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte örnekler, modeller ve duvar grafikleri
-Moleküller yapı veya matematiksel formüller gibi soyut kavramların görselleştirilmiş halleri veya taklit resimler
Çeşitli Lazer yansıtma için hologramlar
Multimedya araçları
Programlanmış talimatlar için malzemeler (basılı malzeme ile birlikte oluşan araçtaki malzemeler dahil olmak üzere)

(1) Bu listede yer alan eşya muafiyet sağlanması için 70 inci maddede bahsi geçen kuruluşlar tarafından ithali gerekir.

 

B) Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Bu Bakanlık Tarafından Yetki Verilen Kamu Kuruluşlarınca İthal Edilecek Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte, Koleksiyonculara Ait Parçalar ve Sanat Eserleri

 

G.T.İ.P. Tanım
Çeşitli Satışa çıkarılmayan, koleksiyoncuya ait parçalar ve sanat eserleri.


EK-12

 

GÖRME ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS EŞYA

G.T.İ.P. Tanım
 4911.10.90 Yalnızca kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
 4911.91  Yalnızca kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
 4911.99.00.90  Yalnızca kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
4802.554802.56

4802.57

Yalnızca Braille kağıdı
4802.58.10.994802.58.90.99 Yalnızca Braille kağıdı
4802.61.804802.62 Yalnızca Braille kağıdı
 4805.91 Yalnızca Braille kağıdı
 4805.92 Yalnızca Braille kağıdı
 4805.93 Yalnızca Braille kağıdı
 4823.90.40 Yalnızca Braille kağıdı
 6602.00.00 Yalnızca körler ve kısmen görürler için beyaz bastonlar
 84.69 Yalnızca körler ve kısmen görürler için uygun hale getirilmiş olanlar
 84.71 Yalnızca körler ve kısmen görürlerin kullandığı kayıtlı malzemenin veya Braille kağıtlarının mekanik olarak üretilmesinde kullanılan teçhizat
 85.19  Yalnızca körler ve kısmen görürler için uygun hale getirilmiş ve özel olarak dizayn edilmiş pikaplar ve kasetçalarlar
 85.23 Yalnızca-Konuşan kitaplar
-Braille kağıdı ve konuşan kitapların üretimi için manyetik bantlar ve kasetler
 9013.80 Yalnızca Körler ve kısmen görürler için büyütücü televizyon ekranları
 9021.90.90 Yalnızca-Körler ve kısmen görürler için elektronik yer saptayıcı ve engel dedektörü
-Körler ve kısmen görürler için büyütücü televizyon ekranları
-Körler ve kısmen görürler için elektronik okuma makineleri
 9023.00.80 Yalnızca körler veya kısmen görürlerin kullanması için özet olarak tasarlanmış öğretim araçları ve gereçleri
 91.02 Yalnızca Braille saatleri (değerli metallerden yapılanlar hariç)
 9504.90.90 Yalnızca körler ve kısmen görürlerin kullanması için özellikle uyarlanmış masa oyunları ve aksesuarlar.
çeşitli Körler ve kısmen görürlerin eğitsel, bilimsel ve kültürel gelişimleri için özel olarak tasarlanmış diğer tüm parçalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-13

 

DÖKME GELEN EŞYADA EKSİKLİK VE FAZLALIK ORANLARI
G.T.İ.P Deniz yolu ile taşımada % Karayolu ile taşımada %
2707.10 0,5 0,4
2707.20 0,5 0,4
2707.50.90.00.11 0,5 0,3
2709.00 1 0,5
2710.11.11.00.00 0,5 0,3
2710.11.15.00.11 0,5 0,3
2710.11.15.00.19 0,5 0,3
2710.11.21.00.00 0,5 0,3
2710.11.25.00.00 0,5 0,3
2710.11.31.00.00 0,5 0,3
2710.11.41.00.00 0,5 0,3
2710.11.45.00.11 0,5 0,3
2710.11.45.00.12 0,5 0,3
2710.11.45.00.19 0,5 0,3
2710.11.49.00.11 0,5 0,3
2710.11.49.00.19 0,5 0,3
2710.11.51.00.00 0,5 0,3
2710.11.59.00.00 0,5 0,3
2710.11.70.00.00 0,5 0,3
2710.11.90.00.11 0,5 0,3
2710.11.90.00.19 0,5 0,3
2710.19.11.00.00 0,5 0,3
2710.19.15.00.00 0,5 0,3
2710.19.21.00.00 0,5 0,3
2710.19.25.00.11 0,5 0,3
2710.19.25.00.19 0,5 0,3
2710.19.29.00.00 0,5 0,3
2710.19.31.00.00 0,5 0,3
2710.19.35.00.00 0,5 0,3
2710.19.41.00.11 0,5 0,3
2710.19.41.00.13 0,5 0,3
2710.19.41.00.29 0,5 0,3
2710.19.45.00.12 0,5 0,3
2710.19.45.00.13 0,5 0,3
2710.19.45.00.14 0,5 0,3
2710.19.45.00.15 0,5 0,3
2710.19.45.00.16 0,5 0,3
2710.19.45.00.29 0,5 0,3
2710.19.49.00.13 0,5 0,3
2710.19.49.00.14 0,5 0,3
2710.19.49.00.15 0,5 0,3
2710.19.49.00.16 0,5 0,3
2710.19.49.00.18 0,5 0,3
2710.19.51.00.00 0,4 0,3
2710.19.55.00.00 0,4 0,3
2710.19.61.00.11 0,4 0,3
2710.19.61.00.19 0,4 0,3
2710.19.63.00.11 0,4 0,3
2710.19.63.00.19 0,4 0,3
2710.19.65.00.11 0,4 0,3
2710.19.65.00.12 0,4 0,3
2710.19.65.00.13 0,4 0,3
2710.19.65.00.14 0,4 0,3
2710.19.65.00.15 0,4 0,3
2710.19.65.00.16 0,4 0,3
2710.19.65.00.17 0,4 0,3
2710.19.65.00.18 0,4 0,3
2710.19.65.00.21 0,4 0,3
2710.19.65.00.22 0,4 0,3
2710.19.65.00.23 0,4 0,3
2710.19.65.00.29 0,4 0,3
2710.19.69.00.11 0,4 0,3
2710.19.69.00.12 0,4 0,3
2710.19.69.00.13 0,4 0,3
2710.19.69.00.14 0,4 0,3
2710.19.69.00.15 0,4 0,3
2710.19.69.00.16 0,4 0,3
2710.19.69.00.17 0,4 0,3
2710.19.69.00.18 0,4 0,3
2710.19.69.00.21 0,4 0,3
2710.19.69.00.22 0,4 0,3
2710.19.69.00.23 0,4 0,3
2710.19.69.00.99 0,4 0,3
2710.19.71.00.00 0,4 0,3
2710.19.75.00.00 0,4 0,3
2710.19.81.00.00 0,4 0,3
2710.19.83.00.00 0,4 0,3
2710.19.85.00.00 0,4 0,3
2710.19.87.00.00 0,4 0,3
2710.19.91.00.00 0,4 0,3
2710.19.93.00.00 0,4 0,3
2710.19.99.00.98 0,4 0,3
2711.12 0,5 0,3
2711.13 0,5 0,3
2711.19.00.00.11 0,5 0,3
2713.11.00.00.00 0,4 0,3
2713.20.00.00.19 0,4 0,3
2713.90 0,4 0,3
2901.10.00.10.19 0,4 0,3
2901.10.00.90.11 0,5 0,4
2901.10.00.90.12 0,5 0,4
2901.10.00.90.13 0,5 0,4
2902.11.00.00.00 0,5 0,4
2902.20.00.00.00 0,5 0,4
2902.30.00.00.00 0,5 0,4
2902.41.00.00.00 0,5 0,4
2902.42.00.00.00 0,5 0,4
2902.43.00.00.00 0,5 0,5
2902.44.00.00.00 0,5 0,4
2909.19.90.00.13 0,5 0,4
34.03 0,5 0,4
3811.90.00.10.12 0,5 0,4
3814.00.90 0,5 0,4
3824.90.40.00.00 0,5 0,4